Skip to main content Skip to search
22 Feb 2017
5 min 20 sec
Video Overview
Creators: 
Jamyang Gyamtso, འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།

A description of the history of barley cultivation and food production and the history of the shift from stone to mechanical mills.

བརྙན་ཐུང་འདིའི་ནང་དུ་རྡོ་མཆིག་གིས་རྩམ་པ་ཇི་ལྟར་འཐག་པ།ནས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད།དེ་མིན་ད་ལྟའི་དུས་སུ་རིག་གནས་དེ་ཡལ་བཞིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

དངོས་ཟིན་གློག་བརྙན་འདིའི་ནང་དུ་རྔ་བ་ས་ཁུལ་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྩམ་པ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་ལ།ད་ལྟའི་དུས་སུ་རྔ་བ་ས་ཁུལ་དུ་ལག་འཐག་རྩམ་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུན་ཆད་གྱིན་འདུག་པས་དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན་འདི་ཁ་ཚང་དུ་ཕབ་བསྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན། དངོས་ཟིན་གློག་བརྙན་འདིར་ཁྱོན་ལེའུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་འདི་ནི་ལེའུ་མཐའ་མ་རེད།མཇུག་མཐའི་ལེའུ་འདིའི་ནང་དུ་རྔ་བ་ས་ཁུལ་གྱི་རྡོ་མཆིག་གི་རྩམ་པ་ཇི་ལྟར་འཐག་པ་དང་།སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་བོད་ཡུལ་དུ་དང་ཐོག་ཁྱི་ཞིག་གིས་ཁྱེར་ཡོང་བས་རྩམ་པ་སོ་མ་རེ་འཐག་ན་ཁྱི་ལ་རྩམ་པ་རེ་སྟེར་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྒྲུང་དང་།དེ་མིན་ད་ལྟའི་དུས་སུ་རྡོ་མཆིག་གིས་རྩམ་པ་འཐག་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས་ཡལ་ཏེ་མི་ལོ་མང་པོ་འགོར་ཟིན་པ་དང་།རྡོ་མཆིག་དག་ཀྱང་བདག་མེད་དུ་གང་སར་གཡུག་ཡོད་པ་བརྗོད་ཡོད།  

本片纪录了阿坝地区的手工石磨糌粑制作过程中的最后一道工序,即使用传统的石磨工具来打磨炒制好的青稞,通过反复的打磨之后,可食用得糌粑制作完成。片中同时纪录了青稞文化发展的历史,及其现代化机器打磨逐渐取代传统手工石磨技术的过程。

《糌粑》是一部介绍阿坝地区传统制作水磨糌粑工艺的纪录片,该片一共分为三个短视频。在完成青稞的筛选,晒干及炒制的工序后,本段视频介绍了制作糌粑的最后一道工序,即磨制糌粑的工序。本片介绍了当地传统的使用石磨磨制糌粑的工艺。随着科技的发展,越来越多人开始使用电子研磨机来磨制糌粑,这种传统的石磨磨制工艺已渐渐消失。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • Narrator 1
  >>བཤད་མཁན་དང་པོ།:བཤད་སྲོལ་ལ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ཁྱི་ཞིག་གིས་བོད་དུ་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད་ཟེར།/
  There is a saying that barley was brought to Tibet by a dog./
  >>讲解员一:传说青稞的种子是由一条狗带来的。/
 • >>རྩམ་པ་ཐེངས་རེར་འཐག་སྐབས་ཁྱི་ལ་རྩམ་པ་རེ་སྦྱིན་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།/
  >>So whenever people mill tsampa, they give a little to the dogs./
  >>所以每次磨糌粑的时候,人们都会给狗一坨糌粑。/
 • >>སྔོན་ཆད་འདི་ཡིས་འཐག་པ་རེད།/
  >>We used to mill with this./
  >>以前都用这个。/
 • >>ད་སྐབས་མི་ཚང་མས་གཡོ་བྱས་ནས་འདི་ཡིས་འཐག་པ་མ་རེད།/
  >>Now, people are too lazy and they don't want to use this./
  >>但是,现在人们都懒得用这个。/
 • Narrator 2
  >>བཤད་མཁན་གཉིས་པ།:འདི་ཡིས་མ་འཐག་པར་ལོ་ག་ཚོད་འགོར་ཡོད་དམ།/
  How long it has been since people last used this stone mill?/
  >>讲解员二:人们不用石磨有多少年了?/
 • Narrator 1
  >>བཤད་མཁན་དང་པོ།:ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་འགོར་ཡོད་རྒྱུ་རེད།/
  More than 30 years./
  >>讲解员一:三十多年了吧。/
 • >>གནའ་འདི་ཡིས་འཐག་པ་རེད།/
  >>We used this kind of stone mill before./
  >>以前人们是用这种石磨。/
 • >>ཆུ་ཡིས་སྐོར་བའི་རྡོ་མཆིག་ཀྱང་འདི་འདྲ་རེད།/
  >>It's the same for the water mill./
  >>水磨也是一样的。/
 • >>དེ་ནས་གློག་མཆིག་བཙུགས་པས་འདི་ཡིས་འཐག་པ་མ་རེད།/
  >>We don't use this after using electricity-run machines./
  >>后来有了电磨,人们就不再用这个了。/
 • >>ད་ལྟ་འདིའི་རིགས་གཡོ་བྱས་ནས་འཐག་པ་མ་རེད།/
  >>People don't want to use this now./
  >>现在人们都懒得用这个。/
 • >>ཁྱེད་གཉིས་ལ་རྡོ་མཆིག་ཞིག་དགོས་ན་གོང་ན་སོང་དང།/
  >>If you need a stone mill./
  >>如果你们要石磨,/
 • >>ཁང་ཆག་དེའི་ནང་དུ་རྡོ་མཆིག་ཞིག་འཕང་ཡོད་པ་དེ་ཁུར་ཤོག/
  >>There is an abandoned one up there in the ruins./
  >>上面的废墟里有一个被遗弃的石磨。/
 • Narrator 2
  >>བཤད་མཁན་གཉིས་པ།:གང་ན།
  Where?/
  >>讲解员二:哪里?/
 • Narrator 1
  >>བཤད་མཁན་དང་པོ།:དེ་ཚང་གི་ཁང་ཆག་དེའི་ནང་ན།/
  In those ruins./
  >>讲解员一:在那废墟里。/
 • Narrator 2
  >>བཤད་མཁན་གཉིས་པ།:དེ་ཚང་གནས་སྤར་བ་ཨེ་རེད།/
  Did that family move out?/
  >>讲解员二:那家搬走了吗?/
 • Narrator 1
  >>བཤད་མཁན་དང་པོ།:རེད་དེ་གནས་སྤར་བས་རྡོ་མཆིག་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ནས་བུད་སོང་།/
  They left stone mill there when they moved./
  >>讲解员一:搬走了以后石磨就留在那儿了。/
 • >>སོང་དང་ཁུར་ནས་ཤོག/
  >>Go and bring it back here./
  >>去把它抬过来。/
 • >>སླེ་བོ་ཞིག་བཟུང་ནས།/
  >>Take a basket./
  >>拿着背篓过去。/
 • >>སླེ་བོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁུར་བ་མ་གཏོགས་མི་ཐུབ།/
  >>Carry it back in the basket./
  >>用背篓背回来吧。/
 • Narrator 2
  >>བཤད་མཁན་གཉིས་པ།:ཨོ་ཡ།/
  Ok./
  >>讲解员二:好。/
 • >>གང་ཞིག་ན་ཡོད་ནི་ཡིན་ནམ།/
  >>Where it would be?/
  >>在哪儿呢?/
 • >>འོ་་་་འདི་ན་ཡོད་ཀི/
  >>Here it is./
  >>在这儿。/
 • >>འབྱར་འདུག/
  >>It is stuck./
  >>粘着了。/
 • >>མཆིག་ལྟེ་རུལ་འདུག/
  >>The mill's center is rotten./
  >>磨心已经烂掉了。/