Skip to main content Skip to search
28 Jan 2016
1 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Rinzin Dema, Tshering Bidha

This elderly man from Haa District sings a few verses of the song called “The Gyalkha Pass in the East.” Due to his old age, he is not able to sing the song clearly and catch his breath, while singing it.

 

གླུ་གཞས་ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁ་ལ་མོ་འདི་ ཧཱ་ གུད་རི་ན་ལས་ ཇོའོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ མགུ་ཏོག་ཅིག་ལས་མ་གཏོགས་ རྫོགས་རྫོགས་རང་མ་འཐེན་པས། དེ་ཡང་ ཨ་རྒས་ཁོ་ར་ ལོ་ན་རྒས་སོངཔ་ལས་ ཚིག་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐེན་མ་ཚུགས་པའི་ཁ་ལུ་ གདངས་དབྱངས་ཡང་དབུགས་བདའ་ཟུན་མ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་བཏང་སྟེ་རང་འཐེན་ནུག དེ་འབད་རུང་ རྩ་འགེངས་ཡི་རང་མགུ་ཏོག་ཅིག་འཐེན་བཞག་ནུག།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཇོའོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ:
    ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཀ་༼གོས་དཀར་༽ལ་མོའི་ལ་སྟོད་ན་ལ་ལ་གཞོལ་ན། །
  • ཇོའོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ:
    ལ་ལ་སྟོད་ཡས་ལ་ཨིན་ཟེར་ཁ་བ་ཆེ་ཙམ་འདུག་ཆུང་ཙམ་འདུག །
  • ཇོའོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ:
    ཁ་བ་ལ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ཁྲི་གདུགས་ཤར་ལ་ཉི་མ་ཤར། །