Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
3 min 37 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གངས་རི་དང་བླ་རི། ཆུ་བོ་གསུམ་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད།

This song praises the snow mountains, sacred sites and rivers across the Tibetan Plateau.

这首“则柔”民歌的歌词赞美了藏区的神山、圣水。

རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གངས་རི་དང་བླ་རི། ཆུ་བོ་གསུམ་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བོད་ལ་ཆུ་བོ་དང་གངས་རི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་དང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་སོང་བ་བསྟན་ཡོད། རྩེད་རིག་འདི་འདྲ་སྟོན་མོ་དང་ལྷན་འཛོམས་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་རུང་གི་སྐབས་སུ་ལེན་པ་ཡིན།

A praise to the physical landscape, this tserig describes the snow mountains, holy mountains and rivers in Tibet, emphasizing that Tibetans should be happy to be in these auspicious surroundings. This tserig can be sung at any parties or gatherings.

这首“则柔”赞美了高原上雪山巍峨、河水清澈的美景,描述了人们在此生活而感到幸福的喜悦之情。这首“则柔”适合在任何宴会场合进行演唱。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0