Skip to main content Skip to search
19 Jun 2014
12 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

༉  ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ནང་པའི་ཆོས་དང་བོན་ཆོས་ཟེར་ གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ བོན་ཆོས་ཀྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ བོན་པོའི་ལུགས་ལས་མོ་བཏབ་ཐངས་ལུ་ཡང་ ལྷམ་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་གྲས་ལས་ ད་ལྟོ་ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ སྐྱེས་ཏོག་ཁ་ལུ་ བྱམས་ཅུམ་གྱིས་བཏབ་མི་མོ་འདི་ འབྲུ་མོ་བཏབ་ཐངས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ མོ་དེ་ནང་ལས་ གསོན་འདྲེ་དང་རྒྱལཔོ་ཅིག་གིས་གནོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་འཐོན་ནི་འདུག འ་ནཱི་འབྲུ་མོ་བཏབ་ཐངས་ལུ་ཡང་ ལྷམ་པ་གཉིས་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པས། གཅིག་འདི་ ད་ལྟོ་མོ་གིས་ཆུམ་བང་ཅུང་ནང་བླུགས་ཏེ་བལྟ་མི་དང་ གཅིག་འདི་ ཆུམ་ཅན་སྟེགས་གུ་བླུགས་སྦེ་བལྟ་ནི་གཅིག་ཡང་འདུག

Religion in Bhutan can incoporate Buddhism, Bön, and at times both traditions. A shaman named Jumchum was conducting a Bön divination for illness. There are many types of divination, and Jumchum primarly conducts divination with grains. It is usually done using a bamboo bangchung container (a traditional spherical shaped bamboo plate) filled with rice. It is believed the grain will reveal the cause of illness and the shaman will prescribe the necessary remedies based on the reading.