Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
9 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Minjur from Borongmang village sings a bodra song called "Bjamo Serbja", sung during marriage ceremonies in the Sakteng community. The lyrics of the song call the bride in the house with the hope of invoking prosperity and wellbeing for the family from the day she enters the house of the groom. The song describes the bride as a golden hen and summons this spirit as an auspicious sign to bring timely rainfall to the community, bring immortality to the family, blossom flowers from the tree and provide long life for all the family members. Thus it is also a kind of supplication song to the golden hen in order to bring peace and tranquility to the family after the inclusion of the new bride.

སག་སྟེང་གི་གཡུས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་ བྱ་མོ་སེར་བྱ་ཟེར་མི་འདི་ སག་སྟེང་གི་གཡུས་ཚན་ནང་ དམིགས་བསལ་དུ་གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་སུ་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་པའི་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སག་སྟེང་བོ་རོང་མང་གཡུས་ཚན་ལས་ མིན་འགྱུར་གྱིས་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ཁྱིམ་ནང་མནའམ་སྦེ་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ བཟའ་ཚང་ནང་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་མ་ཚད་ མནའམ་འདི་ གསེར་གྱི་བྱམོ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ དེ་ལས་བརྟེན་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ མེ་ཏོག་དུས་ལུ་ཤར་ མི་སྡེ་ནང་དགའ་སྐྱིད་དང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་ སྐུ་ཚེ་རིང་སྟེ་བཞུགས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མི་འགྱུར
  ད་རུང་ ང་སྦོ་རོང་མང་ མི་འགྱུར་གི་ ཏེ་ ད་ ག་ཅི་ཟེརན་ དང་པོ་མགར་པ་གཏོང་བཙན་ཟེར་ གནསམོ་དང་རྨགཔོ་ལེན་ཐངས་ཀྱི་ ཞབས་བྲོ་ཅིག་ Again, I am Minjur from Borangmang. I am going to sing a song of wedding ceremony which we used to sing in olden days during the time of sending a bride to a groom's house and vice - versa.
 • མི་འགྱུར
  ཨེ་ཤོག་ བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མུ་ཤོག ཨོ་གསེར་བྱ། །བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མོ་ཤིག ། ཨེང་ཤོག་ ཡར་ཉན་ཅིག ཐོར་ཐོར་དགུང་དབྱིངས་ཏ་རྩེ་དུ། །ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། ། Ah come, A golden Musho, Oh listen, there on the top of space, Let us pray to have a rainfall on time. Lets pray a abundant rainfall may come on time. NB : Musho refers to a species of female bird.
 • མི་འགྱུར
  ཨེ་ཤོག་ བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མུ་ཤོག ཨོ་གསེར་བྱ། །བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མོ་ཤིག ། ཨེང་ཤོག་སྒྲོ་གཡས་པ་གཅིག་ ཐོར་ཐོར་བྲག་མེད་ཏ་རྩེ་དུ། །སྐུ་ཚེ་བྲག་ལ་བསྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །སྐུ་ཚེ་བྲག་ལ་བསྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། ། Ah come, A golden Musho, Oh listen, there on the top of space, The right wing is scattering on top of the cliff, Let us pray your life span may live like a cliif. let us pray to live your life like a cliff.
 • མི་འགྱུར
  ཨེ་ཤོག་ བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མུ་ཤོག ཨོ་གསེར་བྱ། །བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མོ་ཤིག ། ཤོག་སྒྲོ་གཡོན་པ་གཅིག་ ཐོར་ཐོར་ཤིང་མེད་རྩེ་དུ། །ཤིང་ལ་མེ་ཏོག་འབབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག། །ཤིང་ལ་མེ་ཏོག་འབབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག། ། Ah come, A golden Musho, Oh listen, there on the top of space, The left wing scatering on top of a tree. Let us pray to have a flower on a tree.
 • མི་འགྱུར
  ཨེ་ཤོག་ བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མུ་ཤོག ཨོ་གསེར་བྱ། །བྱ་མོ་གསེར་བྱ་ཏ་མོ་ཤིག ། ཤོག་སྒྲོ་ཅིག་ མར་མར་ཆུ་མོའི་དྲུང་དུ། །མི་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་བའི་བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཤོག །མི་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་བའི་བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཤོག ། Ah come, A golden Musho, Down there a feather is scattering near river, Let us pray to live a life longer than river. བཀྲིས་བདེ་ལེགས། Trashi Delek!