Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
8 min
Video Overview
Creators: 
Unknown

Professor José Cabezón interviews Geshé Sopa about his experience teaching Buddhism in the West 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  ཁྱེད་རང་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་ཕེབས་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་རང་གི་ངོས་ནས། དཔེར་ན། ནང་ཆོས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་འོག་སློབ་གཉེར་གནང་ཡོད།
  Coming from a traditional, you describe the way that, for example, Buddhism is studied in a traditional way.
 • དེ་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ངོས་ནས་ནང་ཆོས་སྲོལ་རྒྱུན་དང་ཡོངས་སུ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་པའི་ཐོག་སློབ་འཁྲིད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  Then coming to the university you have to teach Buddhism in a completely different way.
 • དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ Geshé Sopa
  རེད།
  Yes.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱོད་རང་གི་ངོས་ནས་གསུངས་ན་གང་འདྲ་འདུག འགྲིག་གི་འདུག་གམ། ཡང་ན་སུན་སྣང་ཡོད་པ་ཞིག་ཚོར་གནང་གི་འདུག་གམ།
  How was this for you? Was it okay? Was it frustrating?
 • དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ Geshé Sopa
  ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་བྱེད་དུས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་མི་བདེ་བ་བྱུང་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ་ཟེར་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་སློབ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མེད།
  Well beginning, in one way, it was frustrating. Because completely, what you want to talk, you can't even talk.
 • གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཁོང་ཚོར་གང་རན་པོ་ཡོད་པ་དང་གང་འདོད་པ་དེ་དག་གི་སྐོར་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  [On] certain thing you have to [keep] quite. Often, more suitable for them, and what they need, you talk those things.
 • དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་དག་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་མཉམ་དུ་འདྲེས་པའམ་འབྲེལ་བ་བཟོས་ནས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་སོགས་དེ་རིགས་མང་པོ་བྱས་ཡོད།
  [You] mix and connect [them] with something worldly situations and common senses. More of those things.
 • དེ་འདྲ་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས། ཁོང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་གང་འཚམས་བྱུང་རྗེས། གཞི་ནས་ལྟ་གྲུབ་དང་རིག་ལམ་ལ་སོགས་པ་རིམ་པས་ཁོང་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  With that together, when they become more studied, then deep philosophical, logical, or those things, slowly present to them.
 • འོན་ཀྱང་ངའི་བསམ་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་དོ་སྣང་སླེབས་ཐུབ་ཡག་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱང་དེང་སང་ས་གནས་གང་སར་དོ་སྣང་བྱེད་མང་པོ་ཡོད།
  But I think, it is, pure... solely kind of... Hundred [percent] concentrated thinking is rare. Although, now is worldwide, everywhere, to interested.
 • གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་དོ་སྣང་སླེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་པ་དང་འདྲ་པོ་རེད།
  Once you are interested, same Tibetan, same thing.
 • མི་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་རིག་པ་ཡོད།
  People are intelligent. People have good, intelligent mind.
 • ལས་དང་རིག་སྟོབས་ཡོད་མཁན་ཚོས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
  Those who have good karma and intelligent they would deeply interested.
 • ཉམས་ལེན་དང་། སློབ་གཉེར། དེ་བཞིན་རང་གིས་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ས་གནས་གཅིག་ལ་མིན་པར། ས་ཕྱོགས་གང་སར་དེ་འདྲ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད།
  Now practical, teachings, and accordingly try to do the best way to do. Doing this not one's part, but everywhere prevail.
 • ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོར་ནང་ཆོས་གསུངས་གནང་གི་ཡོད།
  The Dalai Lama is also giving many teachings everywhere where people are interested.
 • ང་འདྲ་པོ་ནང་བསྟན་གྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ནང་ཆོས་སློབ་འཁྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གདན་ཞུ་གནང་གི་ཡོད།
  Like me, sort of, many groups invited me to come here for teachings.
 • ག་དུས་ཡིན་ཀྱང་ཡི་གེ་དང་དེ་མིན་གྱི་རེ་སྐུལ་མང་པོ་ཞུ་མཁན་ཡོད།
  All the time, letters, all sort of requests.
 • ཐ་ན་སླེབས་དཀའ་བའི་ས་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་དེ་ལྟར་རེ་སྐུ་ཞུ་གི་ཡོད།
  Now even almost difficult to get to those places, whatever.
 • རང་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཁོང་ཚོ་ཆོས་ལུགས་སྒྱུར་ཡག་གི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་གི་མེད།
  That is not you are mainly to, how to say, converting them. Try to convert them.
 • དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་སེམས་གཏིང་ནས་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད།
  Instead, they themselves interest from the heart, from deeply.
 • དེའི་རིན་ཐང་མཐོང་ནས་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ངའི་བསམ་པར་དེ་ནི་ཡག་པོ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག
  And seeing the values of that, so then they invite. So this is spreading everywhere. I think this is good.
 • སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷས། "འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྨན་གཅིག་པུ། བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས།"ཟེར།
  We have a saying from Shantideva (in Tibetan), "Drowé duk ngel gyi men chik pu. Dewa tam ché jungwé né."
 • "འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྨན་གཅིག་པུ།" འདིར་ཚིག་"སྨན་"ཟེར་བ་དེ་སྨན་གཅིག་པུ་དེ་གོ་དགོས།
  "Drowé duk ngel gyi men chik pu." Here the word "men" refer to the only medicine.
 • སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སེལ་ཐུབ་ཡག་གི་སྨན་དེ་ན། སྨན་རྩ་རིགས་ཀྱི་བཟོས་པའམ་དེ་མིན་གྱི་སྨན་གྱིས་བཅོས་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།
  Only medicine to completely get rid of the sufferings, and perfect cure, that kind of medicine, herbal or alternative medicine will not do.
 • སྨན་དེ་དག་གི་འཕྲལ་སེལ་ནུས་པ་མ་གཏོགས་མེད། "འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་" ཟེར་དུས་དེ་ཡོངས་སུ་སེལ་བའམ་འཇོམས་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྨན་གཅིག་པུ་དེ་ན་ནང་ཆོས་བསླབ་བྱ་ཁག་རེད།
  These are temporary. "Drowé duk ngel" means suffering, completely remove, removal, that kind of medicine is the dharma teachings.
 • དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ "འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྨན་གཅིག་པུ་" ཞེས་གསུངས་ཡོད།
  So, therefore, this "drowé duk ngel gyi men chik pu."
 • དམ་པའི་ཆོས་དངོས་དེ་ནི། "བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས།" ཞེས་ཞི་བདེ་དང་། བདེ་སྐྱིད། གཏན་གནས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་མཐའ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པ་ཚིག་ཕྲེང་དེའི་གོ་དོན་རེད།
  That dharma teaching, pure dharma teaching, "Dewa tam ché jungwé né." This is the source of all the peace, happiness, everlasting happiness, also sourced from this dharma.
 • ཡོན་ཏན་དེ་དག་འབྱུང་ཁུངས་གང་རེད་དམ་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནང་དུ་ "བསྟན་པ་" ཞེས་པའི་ཚིག་དེའི་གོ་དོན་ནི་ནང་བསྟན་གྱི་བསླབ་བྱ་ཁག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  Tenpa, so therefore what is that source is that in Tibetan word is "tenpa," which means the teachings. Dharma teaching.
 • ནང་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཁག་གང་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱུང་ས་དེར་མི་ཚོས་རིམ་པས་དེ་དག་གོ་ཚོད་ཐུབ་པ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་། བླ་ཆེན་ཁག་གནས་དེ་དག་ཏུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་བདེ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
  Dharma teachings, wherever you spread the dharma teaching, it will slowly, people will get. And these god-fathers (high lamas), happiness, and peace will come.
 • གལ་སྲིད་ནང་ཆོས་གནས་ཤིག་ལ་མེད་པའམ་ཡོངས་སུ་བཀག་ཡོད་ན། ཁྱེད་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། "བསྟན་པ་" ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་སྐབས་དོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ལྷད་མེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་གོ་དགོས།
  If dharma teaching is not there, completely blocked, then you can't ... "Tenpa" means Buddhist teaching, the pure teaching itself.
 • དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཇོམས་པའི་སྨན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན། "རྙེད་དང་བསྐུར་བསྟི་དང་བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག" གསུངས་ཡོད།
  It's like a medicine. So, therefore, that tenpa should be, "nyédang kurti dang chété yünring nengyur chik."
 • དེ་འདྲ་བའི་བསྟན་པའམ་སྨན་དེ་འཛམ་གླིང་གི་ནང་དུ་འཁོར་བ་མ་རྫོགས་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
  That tenpa, the teaching or the medicine, should remain in the world, until the end of samsara.
 • དེ་དག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ནས་གནས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་སམ། "རྙེད་པ་"ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་རྒྱུ་ནོར་ལ་གོ་དགོས།
  With remaining, how you remain, teaching. You can't remain, with thought. "Nyépa" means some kind of wealth.
 • ཡང་"བསྐུར་སྟི་"ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེའི་གོ་དོན་ནི་གུས་བརྩི་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་གོ་དགོས། དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ། རྙེད་པའམ་རྒྱུ་ནོར་རིགས་ཕྲན་བུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  Sometimes, "kurti" means respect, honor. Those two together help. Nyépa, wealth, some wealth you need.
 • རྒྱུ་ནོར་ནི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་མིན་ཀྱང་།
  Wealth itself is not the real purpose.
 • དགོས་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། ཁྱེད་ལ་དགོན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ལ་སློབ་གཉེར་གྱི་ཆེད་དུ་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  But it needs, people, for example, temples you need, study books you need.
 • དེ་བཞིན་བཤེས་གཉེན་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཕྲན་བུ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  The teachers, go back and forth, for all these, various point of view, there is some kind of wealth also need.
 • དེ་དང་འདྲ་བར་དོ་སྣང་དང་། དད་པ། ཡིད་ཆེས་དགོས། "བསྐུར་སྟི་" ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེའི་གོ་དོན་ནི་གུས་བརྩི་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་གོ་དགོས།
  There is also some kind of interest, faith, trust, that "kurti" means respect, honor.
 • གལ་སྲིད་དེ་དག་ཚང་མ་འཛོམས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ནང་ཆོས་ཀྱི་སྨན་དེ་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
  So if this is developed everywhere, then you have spiritual medicine there.
 • དེ་ལྟ་བུ་སྨན་དེ་ས་གནས་གཅིག་རང་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལས་གཞན་ལ་མེད་ན་ཡག་པོ་མེད།
  That medicine is not only in one corner. Rest of them lack, there is no good.
 • རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བ་ལྷས་ "དེ་ལྟ་བུའི་སྨན་དེ་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་གནས་པ་ཤོག་"ཞེས་གསོལ་འདེབས་གནང་ཡོད།
  Therefore, Shantideva's dedication is, everything dedication is, "may this medicine remain in the world everywhere."
 • སྨན་དེ་ལྟ་བུ་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་གནས་པ་ཙམ་མ་ཟད་ས་ཕྱོགས་ཀུན་ན་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། དེ་ནི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་རེད།
  Remain in the world. And also every corner, where as far as it can reach, should be reached. That is the purpose.
 • བྱས་ཙང་ངའི་བསམ་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་། རང་གིས་གང་སློབ་གཉེར་བྱས་ཡོད་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་གཞན་ལ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱས་ནས། གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཁག་གོ་ཚོད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
  So, therefore, I think, Buddhism, whatever you learn, what you study, whatever you have, now understandings, you just give to them, to understand.
 • འགའ་ཤས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དེ་དག་མི་ནོར་ལེན་ཐུབ་པ་དང་། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་བློ་བཟུང་བ་སོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བ་རེད།
  Some of them will pick up the right way. Some of them just hesitation, no question.
 • གང་ལྟར་ཡང་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།
  Anyway, those things leave, but it is beneficial things.
 • དེ་འདྲ་སོང་ཙང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱི་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད། ངའི་བསམ་པར་འབྲས་བུ་ཡག་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  So, therefore, the Dalai Lama is also everywhere going, hard work, I think it has succeeded.
 • བྱས་ཙང་ཕྱོགས་གཅིག་ངོས་ནས་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱིས་བོད་པ་རང་གི་ཡུལ་ནས་ཡུལ་གྱར་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་ཆོས་གང་སར་སླེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཞིག་རེད།
  In that sense, I have sometimes even Chinese, communists, drive us [out of] the country, now available to everywhere. That's is one very good thing.
 • སྔར་ང་ཚོས་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་དང་། སློབ་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་མེད་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་སོ་སོ་གཅིག་པུས་གཅེས་ཉར་བྱས་ཡོད།
  Although we kept there, oh outside there, nobody believes. They don't want to, anybody [nobody] listens.
 • དེ་འདྲའི་རིན་ཐང་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེ་འདྲ་སོང་བོད་ཀྱི་ནང་ཁོ་ནར་གཅེས་ཉར་བྱས་པ་སོང་བོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གཞུང་ལ་སོགས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་གཏོར་བརླག་ཕོག་མེད།
  Don't see this kind of values, so therefore, always try to keep ... And we have little pure teachings destroyed by wealth and all these kind of outside culture.
 • བྱས་ཙང་སྔར་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནང་དུ་གཅེས་ཉར་བྱས་ནས་ཕྱི་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་མེད།
  So past try to keep locked inside, not letting go.
 • འོན་ཀྱང་ད་ཆ་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་སྤེལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། སྐབས་རེ་དེ་གནས་སྟངས་ཡག་པོའི་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
  Now thousand of journeys, doing where everybody. Sometimes become like good condition.
 • དེ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་གང་ཡིན་ཀྱང་། དབུ་ཁྲིད་འགའ་ཤས་ཀྱི་དེ་ལྟར་བྱེད་བསམ་པའི་ཀུན་སློང་མེད་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
  Accidental or whatever. Even they don't have, some of the leaders don't have this attitude, but it becomes accidental.