Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
10 min 1 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In an interview with Professor Jose Cabezon, Geshe Sopa discusses the educational system at Sera Monastery, highlighting the topic of debate

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  ཁྱེད་རང་སེ་ར་དགོན་དུ་ཕེབས་སྐབས། ཐོག་མར་འདུལ་བ་ཆུང་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་དམ།
  When you entered Sera, did you start from dülwa chungwa (lower level Vinaya) again?
 • དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ Geshé Sopa
  རེད། འདུལ་བ་ཆུང་བ་རེད།
  Yes, dülwa chungwa.
 • འདུལ་བ་གསུམ་ཡོད་རེད་པཱ། འདུལ་བ་ཆུང་བ་དང་། འབྲིང་། ཆེན་པོ་བཅས་གསུམ།
  Dülwa chung, dülwa sum (three) Right? Chung (lower), dring (middle), and chenpo (upper) levels.
 • ང་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་དུ་ཡོད་དུས་དེ་དག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཟིན་པ་སོང་ཙང་། འདུལ་བ་ཆུང་ངུ་དེ་དག་ལ་སླར་སློབ་སྦྱོང་ཕྲན་བུ་བྱས་མེད།
  But I had already studied these at Ganden Chökhor. So, therefore, I studied, dülwa chungngu, a little bit.
 • ངས་འཛིན་གྲྭ་མཆོངས་ནས་འདུལ་ཆུང་འབྲིང་གསུམ་ལེན་མེད། ཐད་ཀར་ཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭར་སོང་བ་ཡིན།
  And then I jumped. I did not stay for the three dülra. Next, I took the parchin dzindra (Paramita class).
 • གཞུང་གསར་པ་ཟེར་གྱི་རེད། འོ་འདི་ཡོག་རེད།
  Ah called zhung sarpa (new text), that is there.
 • འདུལ་རྭ་ནས་ཐད་ཀར་དེར་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ག་ལེར་ག་ལེར་རིམ་པས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན།
  From dülra to up there. And then from there, slowly, and step by step.
 • འཛིན་གྲྭ་གཅིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཉུང་མཐར་ལོ་གཅིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  Each dzindra (class) takes at least one year.
 • འཛིན་གྲྭ་ཁྱོན་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། སློབ་ཚན་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད།
  So [there are] thirteen dzindras, with different subjects.
 • འགའ་ཤས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ལོ་གཅིག་ལས་མང་བ་འགོར་གྱི་ཡོད།
  Some of them [will take] more than a year.
 • བྱས་ཙང་། གང་ལྟར་ཡང་། ཨམ་་་
  So, anyway. Um...
 • ང་གཞུང་གསར་སློབ་གཉེར་ནང་ཡོད། ངའི་བསམ་པར་འདུལ་ར་སློབ་གཉེར་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མདོ་སློབ་གཉེར་ཕལ་ཆེར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  So I was in zhung sarpa. I think, first, after dulra, Prajnaparamita subject [is] one of them.
 • གཞུང་གསར་པ་དེ་རིག་བཅུ་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་དག་ལ་རིག་ཆུང་ཟེར་གྱི་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་རིག་ཆུང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དམ།
  Zhung sarpa beginning [begins], they are called rikchung (minor science). Do you know rikchung?
 • རིམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་རྟགས་གསལ་གཏོང་ཡག་སོགས་ཡོད།
  Some special rank in the ... Then there, somebody holds debating. ... special kind of choice.
 • དགེ་བསྐོས་གྲྭ་པ་གཞོན་གཞོན་༡༦འཛིན་གྲྭ་དེ་ནས་བདམ་ནས། ཁོ་ཚོར་ཨང་ཀི་དང་པོ། ཨང་ཀི་བཅུ་གཉིས་སོགས་ཨང་གྲངས་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སེ་རེད།
  So gékö [will] choose 16 young monks in this one class. And rank [them as] number one ... number twelve. In that way. Rikchung.
 • ་་་དེ་འདྲ་རིགས། ང་རང་ལའང་རིག་ཆུུང་ཚོགས་ལམ་ཐོབ་ཡོད།
  ...type of thing. I also got Rikchu Tsoklam.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  ཁྱེད་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་གང་གི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད་དམ།
  Which topic did you debate?
 • དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ Geshé Sopa
  ང་བསམ་པར་གཉིས་པའམ། གསུམ་པ་འདྲ་པོ་རེད།
  I think second or third something like that.
 • ང་ཚོར་གཙང་པ་ཁང་ཚན་ཡོག་རེད། ང་རང་གི་གཙང་པ་ཁང་ཚན་་་
  We have Tsangpa khangtsen, (Tsangpa House) from my khangtsen...
 • ... འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པའི་ནང་ལ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རིག་ཆུང་དེ་ལ་གཞི་བཞག་ཡོད་པ་དང་། དགེ་བསྐོས། རྟགས་གསལ་གཏོང་བ་དང་། གཞུང་བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས།
  ... in the same dzindra, who had the first one. Because this rikchung based on, gékö (monitor), debating and memorization.
 • གཞུང་མང་པོ་བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་རྟགས་གསལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བློ་འཛིན་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  He has to memorize a lot [of texts]. So, therefore, he has debating addition. Much much more memorization.
 • བྱས་ཙང་དེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་་་ གང་ལྟར་ཡང་། རིག་བཅུ་ཚོགས་ལམ་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་སེ་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་ཡོད།
  So based on that ... So anyway, Rikchu Tsoklam, so started like that way.
 • དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དེ་དག་ཡོད་པ་དང་། ངས་དབུ་མ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་སོགས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་རིམ་པས་ཚད་མཐོ་པོ་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་ཡིན།
  Then these all the classes are there. When I got, entered Uma, Prajnaparamita classes, I have quite advance, düra, then Prajnaparamita subjects.
 • ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནས་རྩིས་ཏེ་ངའི་རྩར་ལ་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་སློབ་གཉེར་གྱི་ཆེད་དུང་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེར་གོ་རྟོགས་སླེབས་ཆེད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག་མེད།
  Beginning Prajnaparamita, so that time, then I had, students, coming for lessons. Because over there you don't have the system [for] understanding.
 • ལྟ་གྲུབ་གྱི་གཞུང་དང་། ཆོས་དེ་དག་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཇི་ལྟར་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཐུབ། ཁྱེད་རང་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད།
  Over there how do you study these philosophical texts, all the teachings? You yourself unknown [don't know].
 • དེ་དུས་སྤྱི་པའི་སློབ་གྲྭ་འདྲ་པོ་འདིར་ཡོད་པ་བཞིན་མེད་པ་དང་། རང་གི་ངོས་ནས་ཐོག་མར་གཞུང་བློ་འཛིན་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱས། དེ་ནས་རང་གི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཞིག་སར་འགྲོ་དགོས།
  There is [was] no, got a school like here, public school, nobody has. You have first to memorize things [text], study, then you go to your own choice, whoever you choose.
 • ཁྱེད་ཀྱིས་གང་སློབ་གཉེར་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་གཞི་བཞག་ཐོག་ཁྱེད་ཀྱིས་བཤེས་གཉེན་བཙལ་དགོས། དེ་ནས་ཁོང་ཚོའི་དྲུང་ནས་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས།
  You ask [can] teachers [for] that particular subject. You can go there to get lessons, or teachings from these teachers.
 • རྗེས་ལ་ཁྱེད་ལ་དགེ་རྒན་གཅིག་ལས་མང་པོ་དགོས་སྲིད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་རྒན་གཉིས་གསུམ་བཙལ་ན་འགྲིག གལ་སྲིད་དགེ་རྒན་གཅིག་བྲེལ་བ་ཡོད་ན། དགེ་རྒན་གཞན་པ་དེ་ནས་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཆོག་གི་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཡག་ཡོག་རེད།
  Maybe if you need more than one [teacher], little latter, one, two, or three. If one is busy, you can find another to receive teachings from them. So that kind of things [are there].
 • དེ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་ངོས་ནས་སློབ་གཉེར་མང་པོ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་མང་པོ་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁུར་བླངས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  In addition to that, you [will] study and learn a lot. You read and memorize, and all these things [on] your own.
 • དེ་ནས་གཅིག་གང་རེད་ཟེར་ན། འཛིན་གྲྭ་དེ་དག་མང་པོ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོག་རེད།
  There is no ... But the only thing is that, once you, these classes, the group of classes. That is an open class, right?
 • དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་མི་འདྲ་མང་པོ་དང་། ཁང་ཚན་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་སླེབས་ནས་ཕན་ཚུན་རྟགས་གསལ་གཏོང་གི་རེད།
  And there are, you have classes. Then all kind of different monks, different khangtsens, different... come and debating each other.
 • དེ་ངེས་པ་རེད། གྲྭ་ཚང་རེ་རེ་སློབ་དུས་མང་པོ་ཡོད་དང་། གང་ཟེར་་་ དཔྱིད་ཀའི་སློབ་དུས་དང་། དགུན་ཁའི་སློབ་དུས། དེ་དག་ལ་ཆོས་རྭ་ཟེར་གྱི་རེད།
  That is definite. Each dratsang (monastic college) has, every year semesters ... gangzer (Tib. what is that)? For the spring semester, winter semester, ... Those things are called chöra (dharma class).
 • སྤྱིར་བཏང་བྱས་བྱེད་སྒོ་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད་རེད། གཅིག་ནི་ཞལ་འདོན་དང་། དེ་ནས་གཅིག་ཤོས་དེ་རྟགས་གསལ་གཏོང་ཡག་དེ་རེད།
  Basically, there are two things, puja prayer and one is debating sessions.
 • རྟགས་གསལ་གཏོང་ཡག་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།
  These debating sessions are very very useful.
 • ལྟ་གྲུབ་ཁག་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་སྐབས། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དྲུང་ནས་ཏོག་ཙམ་སློབ་བྱེད་པ་དང་། རང་གི་ངོས་ནས་སློབ་གཉེར། དེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ཁག་ལ་སོང་ནས་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཡོད།
  Most studies, philosophical studies, you start to learn a little bit from your teacher, you read, and then go to classes.
 • འཛིན་གྲྭ་དེ་ཆེན་པོ་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཐོག་མའི་འཛིན་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དུ། གྲྭ་པ་གཞོན་གཞོན་ཡིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད།
  Maybe there are big classes. [In the] beginning, maybe thirty to forty monks, young monks.
 • འཛིན་གྲྭ་ཁ་ཤས་དེ་འདྲས་འདྲ་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ནས་སློབ་དུས་སོ་སོར་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཡག་གི་སློབ་ཚན་ངེས་ཅན་ཡོག་རེད།
  And some of those [classes] are like that. And then for each semester, we have a particular subject to study.
 • དེ་དག་ལ་གཞི་བཞག་ནས་ཁྱེད་དང་། གཞན་གྱིས་གནས་དེའི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་བློ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྟགས་གསལ་གཏོང་བ་དང་། ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  Based on that you, everybody read that area. Memorize whatever something. Then based on that, you debate, and then [have] discussions.
 • དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་མང་པོ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་རང་ཉིད་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དྲུང་ནས་ཤེས་པ། དེ་ནས་མི་གཞན་གྱི་ས་གནས་མང་པོ་ཤེས་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་དེས་ཀྱང་མང་པོ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཡོད་རེད།
  So from that, you learn a lot. Your own readings, from your teachers, and another person, who had also studied many texts.
 • ཁོང་རང་གི་དགེ་རྒན་གྱི་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་མི་གཅིག་པ་སོགས་འདྲ་མིན་ཡོང་གི་ཡོད།
  And his teachers [have] different styles and different sharpness [intelligence].
 • དེ་ནས་ཕན་ཚུན་རྟགས་གསལ་ཚ་པོ་གཏོང་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བརྒྱུད་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  Then they will debate each other heated ways. Almost, but it was [they are] learning a lot.
 • སྐབས་རེ་རང་གི་ངོས་ནས་རང་གི་ལངས་ཕྱོགས་སྲུང་དགོས་པས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ "དེ་དང་། དེ་རེད་" ཞེས་བཤད་དགོས། དེ་ནས་རང་གི་ཁ་གཏད་ཀྱིས་ལུང་དང་། རིག་པ། རྣམ་དཔྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ལ་དགག་པ་རྒྱག་ཏེ།
  Sometimes, you hold your own position. You would say, "This should be this, this." Finally, somebody who contradict you scripturally, logically, sharpness.
 • དེ་ནས་ཁྱེད་ཕམ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  Then you [may] lose your own something [position], like that way.
 • ལམ་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་སྦྱངས་པ་དེ་ལ་ཤེས་རྟོགས་གསལ་པོ་ཡོང་བ་ལས། གཞན་གྱིས་གང་བཤད་པ་དེ་ལ་ཆ་འཇོག་དང་། དད་པ་ཁོ་ན་བྱེད་མི་དགོས་ཀྱི་རེད།
  So, therefore [in] that way, you understand the subject much more clearly. Rather than believing [what], somebody told, and you hold that belief.
 • སློབ་ཚན་དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་གོམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས། གཞུང་ནང་རྒྱུ་མཚན་གང་དང་། གང་འདྲ་བྱས་ནས། གང་ཞིག ག་པར་ཡོད་སོགས་དྲི་བ་དེ་དག་ལ་ལན་རྒྱབ་པ་དང་། དེ་ནས་རྟགས་གསལ་གཏོང་གི་ཡོད།
  In step [on] that subject, then [you ask] why, how, what, and where. Scripturally what and where you debate on all these things.
 • དེ་ནས་མི་མང་པོས་ཁྱེད་དང་རྟགས་གསལ་གཏོང་གི་རེད།
  Then many people would debate you.
 • རྟགས་གསལ་མང་པོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འཛིན་རིམ་དམའ་རིམ་ནས་མཐོ་རིམ་བར་འཛིན་གྲྭ་མང་པོ་ཡོད་དང་འགྲོ་ལུགས་འདྲ་པོ་ཡོད།
  They are debates. There are classes, from the lower level to upper levels, same thing [happen].
 • འཛིན་གྲྭ་རེ་རེར་སློབ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྟངས་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད།
  Each class has a different subject. And they do the same thing.
 • འཛིན་གྲྭ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་རེད། གཅིག་གི་ནང་དུ་ཁྱེད་རང་ཤོག་ཁག་གང་ནས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཉམ་དུ་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བསྡད་ཀྱི་རེད།
  There are two types of classes. In one class, regardless of whichever groups the monks belong to, they will sit together in that class.
 • དེ་འདྲ་བྱས་ནས། ཕན་ཚུན་ཁ་སྤྲོད་དུ་བསྡད་ནས་པ་དང་། བར་དུ་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཕྲན་བུ་བཞག་གི་ཡོད། དེ་འདྲ་པོ་ཞིག
  In this way, facing [each other]. With little space in between, everybody faces [each other] like that.
 • དེ་ནས་དག་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་གིས་དཀྱིལ་དུ་བསྡད་ནས་ཆ་ཚང་དག་སྐྱེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  Then one person called damcha who is a defender, who sit in the middle and he defend everything.
 • དེ་ནས་མི་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་ལངས་ནས་རིམ་པས་ཁོང་ལ་དྲི་བ་ལེན་ནས་རྟགས་གསལ་གཏོང་གི་ཡོད།
  And everybody, one by one rise and ask questions, and debate him.
 • དེ་འདྲའི་བྱས་རེས་མོས་ངང་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དམ་བཅའ་བྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས།
  In that way, take a turn like that. So, anybody who wants to sit on the dhamcha, that is the one.
 • དེ་ནི་ཚང་མས་མཉམ་དུ་རྟགས་གསལ་གཏོང་སྟངས་དེ་རེད།
  So that is the together debating [joint debate].
 • དེ་མིན་ཡང་སྐབས་རེ་མི་གཉིས་གཉིས་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་རྟགས་གསལ་གཏོང་གི་ཡོད།
  Then [on] other times every monk, two, two, two in these classes, two, two debate [in pair].
 • ང་དང་ཁྱེད་རང་མཉམ་དུ་ལྟ་བུ།
  You and me,
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  གཉིས་གཉིས་བྱས་ནས།
  in pairs.
 • གཉིས་གཉིས་བྱས་ནས། དཔེར་ན། གལ་སྲིད་ངས་མི་ཞིག་དང་རྟགས་གསལ་གཏོང་འདོད་ཡོད་ན། ངས་སྔོན་ནས་ཞལ་འདོན་སོགས་ཀྱི་དུས་ལ་མི་དེར་བརྡ་ལན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། In pairs. For example, if I want to debate with someone, I will tell him in advance, say during the prayer session.
 • ངས་དེ་ནས་ཁོ་སྐད་བཏང་ནས་མཉམ་དུ་རྟགས་གསལ་གཏོང་གི་ཡོད། ཕར་ཕྱོགས་ངོས་ནས་ཀྱང་ "འགྲིག་གི་རེད།" ཟེར་ནས་མཉམ་དུ་ཕྱིན་ནས་གནད་དོན་གང་རུང་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  I will call him and then debate. He will say, "Okay." You go there to discuss any subject.
 • སྐབས་རེ་ངས་སྔོན་ལ་ཡར་ལངས་ནས་དྲི་བ་ལེན་ཏེ་རྟགས་གསལ་གཏོང་བ་དང་། སྟབས་རེ་ཁོས་སྔོན་ལ་ཡར་ལངས་ནས་དེ་བཞིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  Sometimes you get up and debate with him [first]. Sometime, he will get up [first] and debate you.
 • དེ་འདྲའི་ཕར་ཚུར་མི་གཉིས་གཉིས་བྱས་ནས་རྟགས་གསལ་གཏོང་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  That kind of two, two, two under ... or some kind of, special kind of sign, under that you debate.
 • མི་གཉིས་གཉིས་ཆ་བྱས་ནས་རྟགས་གསལ་གཏོང་ཡག་དེ་ཡག་པོ་ཡོག་རེད། སྐབས་རེ་མཉམ་དུ་རྟགས་གསལ་གཏོང་བ་དང་། སྐབས་རེ་རེ་རེ་བཞིན་རྟགས་གསལ་གཏོང་གི་ཡོད།
  So this debating, two debate form, is kind of nice. Sometimes together, sometimes one by one.
 • དེ་ནི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྟར་མིན་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་གཉེར་བྱེད་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་ནས་དགེ་བསྐོས་འཛིན་གྲྭ་དེ་ཚོར་སླེབས་ཏེ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ནས། སུས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སུས་རིག་རྣོན་པོ་ཡོད་མེད་སོགས་ལྟ་གི་རེད། དེ་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་འགའ་ཤས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
  So that is only learning, there are no public classes. In that way. Then gékö or monitor will come there to see these classes, who is doing what, who is sharp. Then there is some kind of examinations, sometimes happen.