Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
5 min 15 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Professor José Cabezón interviews Geshé Sopa about his teaching career at Sera Monastery

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  དུས་ཤིག་ལ་ཁྱེད་རང་ཁམ་ལུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད།
  At one point you became tutor to Khamlung Rinpoche.
 • དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ Geshé Sopa
  ད་ག་རེད།
  Right.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ།
  How did that come about?
 • དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ Geshé Sopa
  དེ་ནི་དེའི་རྗེས་ལ། ཨམ་་་ རིག་གཅིག རིག་གཅིག དེ་དུས་ངེད་རང་ཁམ་ལུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཟིན་པ་རེད།
  That was also after I, those, um... Rigchen, Rigchen ... I think I was already Khamlung's tutor.
 • ཁམ་ལུང་རིན་པོའི་གོང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་ངའི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།
  Ah ... Before that, Lama Khamlung Rinpoche, then these [those] young reincarnations come [would] around.
 • བླ་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའི་ན་ཆུང་རྣམས་རྟག་ཏུ་བླ་བྲང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་མཉམ་དུ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་གནང་གི་ཡོད།
  They always tutor, they choose and bring to labrang (lama's residence). And young lamas were educated together.
 • སེ་ར་དགོན་གྱི། དཔེར་ན་བླ་མ་ཆེ་ཁག་ནང་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་སུ་བདམས་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད།
  So therefore that, choosing that, you can choose any from the Sera, for example, from the Sera lamas.
 • ལྷག་པར་དུ་སེ་ར་བྱེས་ནང་ནས་ཡོངས་འཛིན་དུ་སུ་འོས་གང་འོས་པ་ཁོས་ཚོས་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོག་རེད།
  Specially Sere Je (College), among the Je, what is good. They [will] choose.
 • ཁོང་ཚོས་སྔོན་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་འོས་མི་འགའ་ཤས་བདམ་ནས། དེ་རྗེས་མོ་ལུང་ཞུ་གི་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་
  They choose several teachers. And then they will do divination [which] requires higher lamas.
 • ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའམ་ཡང་ན་ཁོང་དང་འདྲ་བའི་བླ་མ་ཞིག་དགོས།
  Trichang Rinpoche or those things [someone like him].
 • དེ་ནས་ཁོང་རྣམས་པ་ཚོས་གང་ལ་གང་འོས་པ་བསམ་ཚུལ་འདོན་གནང་གི་རེད།
  And then they would suggest that this is the best for this something.
 • སྐབས་དེ་དུས་ཁམ་ལུང་བླ་བྲང་གིས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེར་ཡོངས་འཛིན་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་ཡོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས།
  I was... At that time, Khamlung labrang asked Trichang Rinpoche [for a tutor].
 • ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་ང་བདམ་གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་རེད།
  Trichang Rinpoche chose me. Like that.
 • ཁམ་ལུང་བླ་བྲང་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཛོད་ཅིག་ཡོད།
  So, therefore, they have Khamlung chakdzö, the treasurer of the Rinpoche.
 • ཕྱག་མཛོད་དེས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་གམ་དུ་བཅར་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་འོས་མི་དེ་དག་སུ་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད།
  He went to Trichang [Rinpoche] and asked who were those because the chakdzö doesn't [didn't] know.
 • ཁོང་རང་གསར་པ་རེད། བྱས་ཙང་སུ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། སུ་ཡག་པོ་མེད་པ། སུ་རན་པོ་ཡོད་མིན་སོགས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད།
  He was a fresher. He doesn't know who is a good scholar, who is not, and who is suitable.
 • ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་མིང་འགའ་ཤས་བདམ་ནས། ངའི་བསམ་པར་ཕལ་ཆེན་གཟན་རྟགས་བསྒྲིལ་ཡོད་པ་འདྲ།
  But Trichang Rinpoche then [picked] few names. And then he also, I think he did divination.
 • ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་གནང་ཡོད་སྲིད། ངས་གཏན་གཏན་ཞུ་ཡག་མེད།
  Maybe doing [he did it], I am not sure.
 • གང་ལྟར་གཟན་རྟགས་བསྒྲིལ་ནས་ངའི་མི་ཐོན། ཁོང་གིས་ "འདི་ཡག་པོ་འདུག" ཞེས་དེ་འདྲ་པོ་གསུངས་གནང་།
  So anyway, he tossed, and my name came out. [He said], "This is a good one," something, anyway.
 • དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་ཕྱག་མཛོད་ངའི་རྩར་ལ་ཁ་བཏགས་དང་། ཇ། དེ་མིན་གྱི་འབུལ་རྟེན་བསྣམས་ནས་ཕེབས་ཏེ་ང་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས་སོང་།
  And then one day, the chakdzö came and requested me with khadak (ceremonial scarf), and some tea, and something. And made a request.
 • སྐབས་དེ་དུས་ངེད་རང་སོག་པོའི་ཁང་པར་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་རིང་བསྡད་པ་ཡིན།
  That time, I was staying in the Mongolian house for a short period.
 • དེའི་མྱོང་ཚོར་སེམས་ལ་འཇུག་པོ་ཞིག་བྱུང་།
  It was an interesting experience.
 • ཁོང་གིས་དེ་ནས་ང་ལ་ཁོང་གི་བླ་མ་ཁམ་ལུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས། བོད་སྐད་ནང་བླ་མའི་དགེ་རྒན་ལ་ཡོངས་འཛིན་ཟེར།
  Then [he] wanted [me] to be the tutor of Khamlung Rinpoche. Yongdzin (tutor), right? Yongdzin.
 • བྱས་ཙང་ཐོག་མར་ངས་ཁས་ལེན་ཞུས་མེད།
  So, at first, I didn't accept it.
 • ངས་ "མིན། མིན། མིན། ངས་བླ་མའི་ཡོངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ས་མ་རེད། ང་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། ངས་ཡོང་ས་མ་རེད། གཞན་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་རོགས།" ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན།
  I said, "No! No! No! I can't be yongdzin [for] a lama. I am not sure. I can't. You can ask somebody else."
 • ཐོག་མར་ངས་ཁས་ལེན་ཞུས་མེད།
  At first, I didn't accept it.
 • ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་ངའི་རྩ་བའི་བླ་མ་རེད། ངས་ཁོང་གི་དྲུང་ནས་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན།
  Trichang Rinpoche is my lama, guru. I got Buddhist teachings from him.
 • ངས་རྗེས་ལ་ལན་བྱས་ཡོང་བཤད་པ་ཡིན།
  I [told him I will] let him know.
 • དེའི་རྗེས་ལ་ཕྱག་མཛོད་ཀྱི་ང་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་བྱུང་ "ང་ཚོས་ཁྲི་བྲང་རིན་པོ་ཆེར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་གི་གཟན་རྟགས་བསྒྲིལ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་ཐོན་སོང་། བྱས་ཙང་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས།" ཞེས་གསུངས་བྱུང་།
  Then later he (the chakdzö) said, "We requested Trichang Rinpoche. He did divination, and your name came out. So please!"
 • མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན།
  Then finally I accepted it.
 • རང་གིས་ཁས་ལེན་ཞུས་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནས་ཁོང་རྣམ་པའི་བླ་གྲང་དུ་སྤོས་པ་ཡིན།
  So that is why. Once you accept it, you have to move there to their house, labrang.
 • བཤད་མི་དགོས་པ་ལྟར་རང་གི་ཤག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་གནས་སྡོད་བྱས་པ་ཡིན།
  Of course, then you have your little room. Up and go there.
 • དེ་དུས་ཞལ་ལག་ལ་སོགས་པ་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་ཁོང་རྣམ་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།
  They feed and [provide] everything in those days.
 • དེ་ནས་བླ་བྲང་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷན་དུ་བསྡད་པ་ཡིན།
  Now [Then] I stayed in the labrang with Rinpoche.
 • ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞལ་ལག་དང་གང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་དེ་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་གི་ཡོད།
  And for you, food and everything was there.
 • དེ་དུས་ང་རང་ལ་དགེ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོས་རྟག་ཏུ་བླ་བྲང་དུ་ངའི་རྩར་ནས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཉན་པར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད།
  Then I had some students always coming to labrang, for teachings and lessons.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  བླ་བྲང་དེ་ཁང་ཚང་གང་གི་ནང་དུ་ཡོད་དམ།
  And this labrang was in which khagntsen (house)?
 • དགེ་བཤེས་བཟོད་པ་ Geshé Sopa
  པ་ཏི་ཁང་ཚན།
  Pati khangtsen (house).
 • ཁྱོན་ཁང་ཚན་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་གཙང་པ་ཁང་ཚན་དང་། གཅིག་ཤོས་དེ་ནི་པ་ཏི་ཁང་ཚན་རེད།
  There are two khangtsens. One is Tsangpa khangtsen, and one is Pati khangtsen.
 • ཁོང་གི་ཤག་པ་ཏི་ཁང་ཚན་ནང་ལ་ཡོག་རེད།
  So his house is in Pati khangtsens.
 • ཕལ་ཆེར་སྔོན་མ་བར་སྐབས་ཤིག་དེར་འགྲོ་དུས་བླ་བྲང་གཏོར་ཚར་འདུག
  I think last time when I went there, the labrang was destroyed.
 • འོན་ཀྱང་ཁང་ཚང་འདུག བྱས་ཙང་དེའི་ཤག་ལ་བསྡད་པ་ཡིན།
  But their khangtsens itself [was there], [I] stayed in khangtsen' house.
 • ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་དེར་ཁམ་ལུང་བླ་བྲང་སྔར་ཡོད་ཀྱང་། འོན་ཀྱང་དེ་གཏོར་ཚར་འདུག
  South of that corner, Khamlung labrang was there. But it was destroyed.
 • བླ་བྲང་གཏོར་བའི་རྗེས་ལ་ཁང་པ་དམའ་པོ་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཤས་གནས་དེར་བསྐྲུན་འདུག
  Not there. Some low houses [were] built [there] after the destruction [of the labrang].