Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 58 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

དངོས་པོ་ལ་ལ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཚོད་ཀྱིས་རིན་པ་མེད་པ་འདྲ་མོད། འོད་ཀྱང་དངོས་པོ་ཆུང་ཆུང་འདི་དག་གིས་བྱ་བ་རྩ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་བསྟན་ཡོད།

This song points out things that seemingly have no value, yet in fact are quite precious.

这首“则柔”民歌的歌词描述了任何事物不能只看表面的道理。

དངོས་པོ་ལ་ལ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཚོད་ཀྱིས་རིན་པ་མེད་པ་འདྲ་མོད། འོད་ཀྱང་དངོས་པོ་ཆུང་ཆུང་འདི་དག་གིས་བྱ་བ་རྩ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་བསྟན་ཡོད། དཔེར་ན་སྣག་ཚ་ལྟ་བུ། སྣག་ཚ་ལ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་མེད་པ་འདྲ་མོད། ཡིན་ཡང་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིས་བྲིས་པས་སྣག་ཚ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད།

这首“则柔”民歌的歌词描述了任何事物不能只看表面的道理。有些东西看似没有任何价值,可实际上小小的东西却又大大的价值,比如墨汁,看似没有太大的价值,可大乘佛经等都是由它完成。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0