Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
9 min 4 sec
Video Overview
Creators: 
Columbia University, Tibetan Academy of Social Sciences, Tibet University, University of Virginia

The exterior and immediate vicinity of the nunnery, including a spring consecrated by Jikmé Lingpa.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  དེ་རུ་ནི་འཕྱོངས་རྒྱས་གྲོང་ལྷན་འདོན་མཁར་གྲོང་ཚོ།འདོན་མཁར་གྲོང་ཚོ་ཟེར།
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  དེའི་རྒྱབ་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ད་ལྟའི་དེའི་དགོན་པ་དེ་ཨ་ནི་ཚེ་རིང་ལྗོངས།
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་ཕྱགས་བཏབ་གནང་པའི་གི་དགོན་པ་གཅིག
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  ཨ་ནིའི་དགོན་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ལ། དེའི་རྐུབ་དེའི་༼གཤམ་ལ།༽ཨ་ནི་གྲུབ་ཆུ་གཅིག
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་བཙུགས་གནང་བའི་གི་ཆུ་མིག་རྩ་ཆེན་པོ་གཅིག་རེད།
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  གྲུབ་ཆུ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོད་རེད་སེ།
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  དེའི་རྐུབ། རྒྱབ་དེ་ལ་ཨ་ནི་སྤུས་མཆོད་གཞིས་ཀ་སེ།
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  གཞིས་ཀ་ཨ་ནི་ད་ཨ་ལྟ་༼ད་ལྟ།༽ཕྲན་ཙམ་ད།
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྲན་ཙམ་རེད་ཅིག་མ་གཏོགས་གཅིག་མང་ཆེ་བ་ཨ་ནི་གཏོར་ བརླག་དེ་འདྲ་ཕྱིན་བྱས།
 • ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན
  དེ་འདྲ་གཅིག་བསྡད་ཡོད་པ་སེ།