Skip to main content Skip to search
14 Dec 2016
3 min 32 sec
Video Overview
Creators: 
Dönkho, Jamyang Gyatso

A lady named Dzögé Drölma sang this to her dearest husband as she was leaving him.

བླང་རབས་འདི་ནི་འདས་བའི་དུས་ཤིག་ལ་མཛོད་དགེ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་བའི་བུ་མོ་ཞིག་གིས་རང་གི་སྙིང་ནས་རྩེ་བའི་ཁྱོ་ག་དང་བྲལ་ཁར་བླངས་པའི་གླུ་ཞིག་རེད།

གླུ་འདི་ནི་སྔོན་གྱི་དུས་ཤིག་ལ། རྔ་བའི་བུ་ཞིག་མཛོད་དགེ་ཉིན་མའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མག་པར་སོང་ནའང་། ཁོ་རང་འདུག་མ་འདོད་པར་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རུ་ལོག་པ་ཡིན་འདུག གླུ་འདི་ནི་ཁོ་རང་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཁར་ཁོ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དུངས་བའི་ཁོ་རང་གི་མནའ་མས་ཁོ་ལ་བླངས་པ་ཡིན་འདུག  གླུ་འདིའི་ནང་དུ་སྐབས་ཐོག་དེའི་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་། རིན་ཐང་ལྟ་བ། དེ་མིན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རི་ཆུ་རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་པ་རེད།

这首歌是由一位名叫卓玛的若尔盖女人在和他最爱的丈夫离别时吟唱的哀歌。

这首民歌主要讲述了一个来自阿坝地区的男人远嫁若尔盖尼玛地区的一户人家,而后他不想留在那里并决定回到他的故乡阿坝。当他离开时,深爱着他的妻子卓玛吟唱出这首哀歌来表达其不舍之情。这首民歌为我们展现了当时的藏族家庭结构和价值观,以及当地丰富的山水等自然景观文化。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0