Skip to main content Skip to search
14 Dec 2016
2 min 3 sec
Video Overview
Creators: 
Dönkho, Jamyang Gyatso

This was an advice song given by Derapkö to Welshül Wanglo of Made Chukhamé area when he was preparing for battle in Ngaba. 

སྔོན་གྱི་དུས་སུ་རྨ་སྡེ་ཆུ་ཁ་མའི་དབལ་ཤུལ་དབང་ལོ་ཡིས་རྔ་བའི་ཡུལ་དུ་དམག་རྒྱག་གྲབས་བྱེད་སྐབས་སྡེ་རབ་ཀོས་ལུ་ཡིས་ཁ་ཏ་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

བླང་རབས་འདི་ནི་རྔ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ངག་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་རྨ་སྡེ་ཆུ་ཁ་མའི་འགོ་བ་དབལ་ཤུལ་དབང་ལོ་ཡིས་རྔ་ཡུལ་གྱི་དཔོན་པོ་རྨེའུ་རྒྱལ་པོ་ལ་དམག་འདྲེན་གྲབས་བྱེད་སྐབས་ཡུལ་དེའི་སྡེ་མི་སྡེ་རབ་ཀོས་ལུ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་ཉན་པའི་ཁ་ཏ་དེ་གླུ་རུ་བླངས་བ་ཞིག་གོ།

这是歌者德绕古勒唱给正准备去打仗的玛德曲卡梅头领瓦须旺洛的一首忠告之歌。

这是一首非常经典的民歌,主要讲述来阿坝地区的地方历史。歌曲是歌者德绕古勒唱给正准备去打仗的玛德曲卡梅头领瓦须旺洛的一首忠告之歌。他忠告首领停止与阿坝地区麦氏王的战斗。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0