Skip to main content Skip to search
24 Oct 2017
4 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Dorji

57-year-old Tenzin, from Dogar Gewog, Paro Dzongkhag, demonstrates how to cook Bhutanese curry on a traditional stove. He cooks his meals on this stove, made out of rammed mud. The fire needs to be blown inside this stove to cook. Only a few villagers use this traditional stove now, as it has mainly been replaced by modern cooking materials such as rice cookers, curry cookers, water boilers and gas stoves. He says that modern stoves are more hygienic and easier to use than the traditional one. Since the traditional stove consumes firewood, it requires extra work for them to collect firewood and resin.

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་ ༥༧ ལངས་མི་ བསྟན་འཛིན་གྱིས་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཐབ་གུ་ ཚོདམ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ དཔེ་སྟོན་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ ཁོ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ བཞེས་སྒོ་འདི་འདམ་གྱིས་སྦེ་འཆམ་ཏེ་བཟོ་བའི་ ཐབ་གུ་ར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རང་ལུགས་ཀྱི་ཐབ་གུ་ བཞེས་སྒོ་བཟོ་བའི་སྐབས་ ཐབ་ནང་ མེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཙུགས་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེང་སང་གསར་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ གཡུས་མི་དག་པ་གི་མ་གཏོགས་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཐབ་འདི་ ལག་ལན་མི་འཐབ་པས། རང་ལུགས་ཐབ་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ གློག་རིག་གི་རྫམ་དང་ མེ་རླུང་རྒྱ་ཛི་ཚུ་ཐོན་མི་འདི་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ གཙང་སྦྲ་ལྡནམ་མ་ཚད་ ཤིང་འདི་ཚུ་ཡང་ ལག་ལན་འཐབ་མ་དགོ་པར་ མི་ཚུ་ཤིང་འཐུ་ནི་གི་ ལཱ་འདི་ཡང་ འབད་མ་དགོ་པར་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་པའི་ ད་རེས་ནངས་པའི་ གློག་རིག་གི་ཐབ་ཆས་ཚུ་ར་ ལག་ལན་འཐབ་ཨིན་པས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ད་ཚོདམ་བཀལ་དགོ་ཏེ་སྨོ?
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཨིན་མས།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  འ་ནཱི་ཐབ་གཅིག་ལས་བཙག་དགོ་ འ་ནཱ་ང་མེ་འཕུ་ནི་མེད། རྫམ་མས་རྫམ།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  མར་ཁུ་ཨིན་ན?
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཨིན།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཚཱ་དང་ཚོར་ཏོག་ག་རང་བླུགས་དའི་སྨོ།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  བླུགས་དའི་ལགས། ད་དར་ཚིལ་ཅིག་བླུག་དགོ་ལྟ་མ།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཁྱོད་ནཱ་ཆུ་མིན་འདུག ཆུ་ག་དེ་སྦེ་ལེན་དོ་ཏེ་ཆུ།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཆུ་ ཡར་ཀྲེན་ཀི་(ཆུ་མཛོད་)ནང་ལས་རང་ཏེ།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  མར་ལས་ཁྱོད་ར་ལེན་སྐྱེལཝ་ཨིན་ན?
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ང་རང་ཏེ། པ་ཡེཔ་ པ་ཡེབ་(Pipe) (ཆུ་དུང་ ཆུ་དུང་)མེད་ ཀོ་ཤེལ་གྱིས་ (jerrycan) འབད།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཆུ་བླུག་དགོ་པས།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཁྱེད་ཨ་རྟག་ར་ དང་ཕུ་ལུགས་སྲོལ་འབད་ ཟཝ་མས་ཏེ་སྨོ?
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཨིན་ཏེ་ འ་ནཱི་སྦེ་རང་ཏེ་ ང་རེས་ཀུ་ཀར (Rice cooker) [འ་ནཱི་ཚུ་ག་གི་ཡང་བཙུགས་མས་ཏེ་ མེ་འདི་བཙུགས་དའི་ འ་ནཱི་སྦེ་བཞག་འོང་ཏེ།?]
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཁྱེད་ནཱ་ལས་ཕར་འདི་ དང་ཕུ་ལུགས་སྲོལ་ཨིན་མས་བ་ཏེ་ ཏེ་ད་རེས་ནངས་པར་གློག་མེ་གི་ལུགས་སྲོལ་འབདཝ་ད་ ག་འདི་སྟབས་བདེ་ནི་བཟུམ་ཅིག་མཐོངམ་མས།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  སྤ་འ་་་་་་ལགས། ད་རེས་གི་ཏེ་ན་ ད་རེས་གི་གློག་མེ་གི་འདི་རང་སྟབས་བདེ་བས་མེན་ན་ལགས། ང་བཅས་དང་ཕུ་གི་བལྟ་མས་ཏེ་ མེ་འཕུ་ཁམ་ལོག་པས་ཏེ་ལགས། [གནགཔ་ཆགས་?] དུ་པ་ ཏེ་རོགས་གློག་མེ་འབདན་ཧིང་སངས་ས་སྨོ་ཤིག་ལགས་ བགོ་ལ་འདི་ཚུ།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  རྫ་གནག་རེག་མི་དགོ་པས་ དང་ཕུ་ལས་ར་ནཱ་་་་ ཨུ་་་་ ད་རེས་ནངས་པ་རང་རོགས་དགའ་བས་བས་ལགས། སྟབས་ཡང་བདེ་བས་ དེ་མའི་ ཤིང་མེ་འཕུ་མི་དགོ་ དུ་པ་ལོ་ཟེར་ ཏེ་བུ་ཁུར་མེ་འདི་བསྲོ་དགོན་ བུ་ཁུར་ནང་དུ་པ་ག་རང་ཡར་ལས་ཡར་འགྱོཝ་མས་སྨོ་ཤིག་ལགས།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  དང་ཕུ་བཟུམ་སྦེ་འ་ནཱི་འབད་མི་དགོ་པས་བ་ཏེ་ དུ་པ་ལོ་འ་ནཱི་སྦེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ རང་སྟབས་བདེ་བས་བ་ལགས། གཞུང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས་ གློག་མེ་འདི་གིས་རང་ཕན་མས་བ་ལགས། ང་བཅས་ཨ་ནཱི་ཤིང་འཐུ་དགོ་པས་ དེ་ལསན་ཏེ་ འ་ནཱི་ རྫ་གནགཔ་ག་ར་ ནེམ་འབད་དགོ་པས་ཏེ།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཁྱོད་ཤིང་འདི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འཐུ་དོ?
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཤིང་འཇམ་འ་ནཱ་ལས་ཡར།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཏེ་ཁྱོད་འ་ནཱི་དར་ཚིལ་ ད་རེས་ནངས་པར་གྱི་དར་ཚིལ་འདི་ བཙུགསཔ་(བླུགསཔ་)མས་སྨོ་འ་ནཱི།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  Lham Tenzin
  ལྷ་མ་བསྟན་འཛིན། མེད་ལགས་ ང་བཅས་ ཁ་ཙ་ཡར་ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་མི་ བུམོ་ཅིག་གིས་བྱིན་བྱིནམ་ཨིན་ལགས། གཞན་ནཱ་གཡུས་ཁ་གི་དར་ཚིལ་རང་ཟཝ་ཨིན།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཨེ་་་་་་་།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  Lham Tenzin
  ལྷ་མ་བསྟན་འཛིན། ཁོ་ དར་ཚིལ་ཡང་ཟཝ་ཨིན་ལགས།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཁྱོད་ལུ་ག་ཞིམ་མས་གོ? གཡུས་ཁའི་དར་ཚིམ་ཞིམ་དགོ་ ཡར་གྱི་དར་ཚུལ་འདི།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  Lham Tenzin
  ལྷ་མ་བསྟན་འཛིན། ཅོག་རང་གཅིག་པས་མེན་ན་ལགས་ཅིས་ལགས། ད་རུང་ཅིས་འ་ནཱི་ འ་ནེ་སྦེ་སུམ་བརྒྱ་འབད་མི་སྒམ་ཅིག་ཡོད་བ་ འ་ནཱི་སྤུད་རྩ་འདུག་བ་ཏེ་ལགས་རོགས་ ཞིམ་མས་བ་ཏེ་ འ་ནཱི།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ད་དར་ཚིལ་བླུག་དགོ་ཏེ་ལགས་ ད་ཚོགསཔ་མས་ཏེ་ ལྷོདཔ་ཅི།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ད་ ཚད་འབད་ འ་ནཱི་སྦེ་བཟོ་བཞགཔ་མས་ཉ་ [ང་རང་ ཟམ་ནི་དང་ཆག་ནི་མི་ཆགས་པས་སྨོ་ཤིག? འ་ནཱི་ཞག་གསུམ་ལོ་བརྒྱ་གཅིག་འབདན་ ང་སྦྱར་ཡང་སྦྱར་འོང་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད། འཚིགཔ་མས་ཟེར་་་་་་་་་?]
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  Lham Tenzin
  ལྷ་མ་བསྟན་འཛིན། ཏེ་ད་ཉམས་འཚེར་བས་མནོ་ མ་པ་ གཙང་སྦྲག་འབདན་བཏོན་དགོ་ལགས། ཨ་ནཱི་སྦེ་འབད་ནི་མེད་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་རང་འབད་ ང་རང་ཨ་ཕ་ [དལ་ནང་?]ཆུ་བླུགས་ འ་ནཱི་འབད་ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ་ ཏེ་འ་ནཱི་ཚུ་མེ་བཏངམ་ཨིན་ང་།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ད་ལགཔ་འཁྱུ་ཡི་ག་སྨོ་ཤིག?
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  འ་ནཱི་ཆུ་ཚན་བསྐོལཝ་ཨིན་ལགས་འ་ནང་ལུ་ འ་ནཱི་ཆུ་ཚན་བསྐོལ་འོག་བ།
 • རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ Rinchen Dorji
  འ་ནཱི་ཡང་དང་ཕུ་གི་ཨིན་བས་སྨོ་ལགས་ འ་ནཱི་ཆུ་ཚན་བསྐོལ་མི་འདི།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  འ་ནཱི་འབདན་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉིམ་གི་ཀ་ལ་ཨིན་ཉ་ལགས། བལྟ་སྨེ་ཨ་ནཱ་ ཀ་ལ་ཨིན། དང་ཕུ་གི་མེན་ལགས།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཏེ་འ་ནཱ་ལགཔ་འཁྱུ་ ཆུ་ཚན་བསྐོལ་ས་འ་ནཱི་ཨིན།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  ཚོདམ་འདི་ཚོ་དོ་ག་ད་འབདན།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཚོ་དོ་ ད་འབདན་ཚོ་དོ་སྨེ་ལགས། ཕབ་བཞག་དགོ་ད།
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  དཀྲུག་མི་དགོ་ག་ཚོདམ་འདི།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  དཀྲུགས་ཡི་ལགས་ང་། རྫ་ཤབ་ང་འ་ནཱི་ པཱ་ལཱས་ཀྲི་(འགྱིབ་ཤོག་)རྐྱབ་ཨིན།
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  ཚོདམ་དཀྲུགས་ཡི་བ་ཡ་ལགས་ ཚྭ་ཁ་བལྟ་དགོ
 • མཁའ་འགྲོ་ Khandu
  བཏུབ་པས་ག?
 • ལྷམ་བསྟན་འཛིན་ Lham Tenzin
  བཏུབ་པས་ལགས། ད་ཚོདམ་ཡང་ཚོཔ་ཨིན།། །།