Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 8 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

ཨ་མདོ་གཅན་ཚ་ས་ཆ་ནི་རོང་འབྲོག་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། དེ་བས་གླུ་དང་རྩེད་རིག་གི་ནང་དུ་འབྲུ་རིགས་བཞག་ནས་འདི་ལྟར་ལེན་པ་ཡང་ཡོད།

Amdo Jantsa is semi-nomadic area; therefore, they often sing about crops and grains.

尖扎地区分为农区和牧区两种,这首“则柔”将当地五谷丰登的景象唱进了歌曲中。

ཨ་མདོ་གཅན་ཚ་ས་ཆ་ནི་རོང་འབྲོག་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན། དེ་བས་གླུ་དང་རྩེད་རིག་གི་ནང་དུ་འབྲུ་རིགས་བཞག་ནས་འདི་ལྟར་ལེན་པ་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན་ཀེ་ཙེ་མེ་ཏོག་གསེར་མདོག་ཡིན་པ་དང་། གསེར་མ་མེ་ཏོག་གཡུ་མདོག་ཡིན་པ། སྲན་མ་མེ་ཏོག་དུང་མདོག་ཡིན་པ་བཅས་བཤད་ཡོད། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྟོན་མོ་སྟེ་དཔེར་ན་གཉེན་སྟོན་གྱི་མགོ་བརྩམས་དུས་དང་ཡང་ན་མཇུག་བསྡུ་དུས་ལྟ་བུ་ལ་རྩེད་རིག་འདི་འདྲ་བླངས་ན་ཧ་ཅང་འོས་འཚམས་མིན་མོད། རང་བཞིན་གྱི་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་རྩེད་འཇོའི་སྐབས་ལེན་པ་ཡིན།

Amdo Jantsa is semi-nomadic area; therefore, they often sing about crops and grains. This tserig talks about the growth cycle of rapeseed, flax, and beans, describing the colors of the respective flowers and their beauty. This song is best performed at informal gatherings.

当地藏族人们平常喜欢把山、水、牛羊和五谷等写进歌词中赞颂。尖扎地区分为农区和牧区,这首“则柔”将当地五谷丰登的景象唱进了歌曲中,以此表达人们对丰收之年的喜悦之情。这种形式的“则柔”不适合在婚宴等大型场合演唱,只适合在平常的小型聚会上唱诵。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0