Skip to main content Skip to search
20 Jun 2018
6 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Penchela

Aum Mindu Lhamo of Bartsa Village, Karna Gewog, Dagana sings a song entitled Tashipi Re (An Auspicious Ridge). It is an old, local song of Bartsa village; these local songs are performed only during the Bartsa Tshechu and official government visits. This song is only known by some elder Bartsa villagers. The song features religious lyrics; it is about a lady who wants to receive the teaching of an old saint residing on the auspicious ridge. Though the song is performed only in Bartsa village, the origin and the composer of the song is unknown.   

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ ཀར་ན་རྒེད་འོག་ བར་ཚྭ་གཡུས་ལས་ ཨམ་སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་གིས་ བཀྲིས་པའི་རི་ཟེར་མི་ གླུ་གཞས་འདི་འཐེམ་ཨིནམ་ད་ བར་ཚྭའི་གཡུས་ཁ་ལུ་  གླུ་གཞས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ བར་ཚྭ་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་དང་ ཁོང་གི་གཡུས་ཁ་ལུ་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་རེ་ བྱོན་པའི་སྐབས་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་མས། བར་ཚྭའི་གཡུས་མི་ཚུ་གི་ ཤེས་མི་གླུ་གཞས་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཡུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ མ་ཤེས་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཤེས་མི་འདི་ ཨམ་སྨིན་དྲུག་བཟུམ་གྱི་ གཡུས་མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས། ཆོས་འབྲེལ་གྱི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འདི་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཅིག་གིས་ བཀྲིས་པའི་རི་ཅིག་གུ་བཞུགས་མི་ བླམ་རྒས་ཤོས་ཅིག་ལས་ ཆོས་ཞུ་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ བར་ཚྭ་གཡུས་ཚན་ནང་ རྐྱངམ་ཅིག་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ བརྩམས་མི་དང་ འབུང་ཁུངས་ཚུ་ཧ་མམི་གོ་བས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཡར་བཀྲིས་བཀྲིས་བཀྲ་ལ་ཤིས། །ཡར་བཀྲིས་ལུང་པའི་ཕུ་ལུ་ཤིས། །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཕུ་ཡས་ཀྱི་ཤེལ་དཀར་བྲག་ལུ་ཤིས། །གནས་ཡང་རྩ་ཅན་གྱི་གནས་ཅིག་འདུག །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཁྱོད་བྱང་ལས་བྱོན་མི་སྒོམ་ཆེན་བ། །ཁྱོད་མོས་གུས་བྱང་ལས་བསྐྱེད་མི་དགོ །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཁྱོད་ཞིབ་སུ་བྱང་ལས་འཚོལ་འོང་ག །ཡ་མོས་གུས་བྱང་ལས་བསྐྱེད་འོང་ཡི། །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཡར་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་ལས་ལྟ་ཆི་ས། །ཡ་སྒོམ་ཆེན་མོས་གུས་ཆུང་ཆུང་འདྲ། །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཡ་གནས་ཀྱི་མགུ་ལུ་འཛེགས་ལྟ་ཚེ། །ཡ་སྒོམ་ཆེན་ལྟཝ་འདི་མཐོ་མཐོ་འདྲ། །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཡ་གནས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ང་མི་འཛེགས། །ཡ་གནས་ཀྱི་རྩ་ལ་ང་མེད་དོ། །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཁྱོད་ཡུམ་ཆེན་བྲག་བཙན་རྒྱལ་མོ་ས། །ཁྱོད་གཉིས་ལུ་གནས་ཅིག་ཕྱེ་དགོ་ག །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཁྱོད་གཉིས་ལུ་གནས་ཅིག་ཕྱེ་དགོ་ན། །ཡ་གནས་ཀྱི་ཁྲ་མོ་སྐྱེ་ན་ཡང་། །
 • སྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ་
  ཕྲལ་དགའ་ཚོར་སེམས་ཀྱིས་མི་བརྗེད་ས། །མཇུག་བཟང་མའི་(བའི་)སྨོན་ལམ་བཏབ་བཞག་གེ། །།