Skip to main content Skip to search
14 Sep 2016
9 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan & Himalayan Library

After finishing performing, the two sadül wear Janak Horga and perform the drink offering ritual. After that they dance together.

ས་འདུལ་གཉིས་འཁྲབ་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་རྗེས་འཆམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་ནག་ཧོར་ག་གྱོན་ནས་གསེར་སྐྱེམས་གཏོང་བ་ཡིན།  དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་གཉིས་རེ་གཉིས་རེ་འཁྲབ་པ་ཡིན། 

两个萨堆的表演结束之后,表演者穿着贾纳浩噶的衣服举行供酒仪式。这后,他们将俩人一组的跳舞。