Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
25 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two men talk about the Machen region of Golok. This is an Amdo dialect variant of the dialog of chapter one of Nicolas Tournadre's Modern Standard Tibetan textbook. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡ་དགེ་འདུན་་་འདི་ཆི་ཟིག་༼ཅི་ཞིག་༽གི་ས་ཆ་རེད།
  ya dge 'dun 'di chi zig (ci zhig )gi sa cha red/
  Ok Genden what is this place?
 • དེ་རྨ་ཆུ་ས་ཆ་རེད།
  de rma chu sa cha red/
  This place is Machu.(Machu county)
 • རྨ་ཆུ་འདི་ད་འབྲོག་པ་ཁོ་ཐག་ཡིན་ནི་ར༼རེད་པས༽།
  rma chu 'di da 'brog pa kho thag yin ni ra(red pas)/
  Is Machu moslty a nomad area?
 • འབྲོག་པ་ཁོ་ཐག་རེད།
  'brog pa kho thag red/
  It is a nomad area.
 • འུན་་་་་་ད་བྱུང་གི་༼སྤྱིར་༽སེམས་ཅན་དག་དག་༼ཕྱུག་ཟོག༽མིན་ད་ཞིང་ཀ་༼ཞིང་ལས༽ཟིག་ར་འདི་མུ་ཟེར་རྒྱུ་མེད་ཀ།
  'un da byung gi (spyir )sems can dag dag (phyug zog)min da zhing ka (zhing las)zig ra 'di mu zer rgyu med ka/
  Umm....(Yes)So except animals there aren't any farms ,right?
 • འོ་་་འདི་ན་རོང་༼ཞིང་ལས༽ཡོད་ནི་མ་རེད།
  'o 'di na rong (zhing las)yod ni ma red/
  Yes, There are no farmers here.
 • འདི་གི་༼འདི་ནས་༽ཧ་ར་༼ཕར༽སོང་ན་གཙོད་འཁུས་ལྡད་༼སླེབས་གི་༽ཡོད་ནི་རེད།
  'di gi ('di nas )ha ra (phar)song na gtsod 'khus ldad (slebs gi )yod ni red/
  From here you see that it is very close to Tsoo.(Tsoo county near Machu area)
 • འོ་་་་བདེན་གི་་་་་བདེན་གི འོ་རྨ་ཆུ་འདི་གང་ཚོད་ཙིད་རེད།
  'o bden gi bden gi_'o rma chu 'di gang tshod tsid red/
  Yes,you are right. So Machu is like this.