Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
8 min 38 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two men discuss the Amdo region of Tibet while looking at a map.

ཨ་མདོ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ས་བཀྲ་ལྟ་ནས་ཨ་མདོའི་ས་ཁམས་ལ་གླེང་བ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨ་རོགས་དགེ་འདུན།
  a rogs dge 'dun/
  Hi Gedun
 • འོ་ཡེ།
  'o ye/
  Yes.
 • བྱུང་འདི་༼སྤྱིར་འདི༽ས་ཡིག་འདི་འུ་ཟོའི་༼འུ་ཚོ༽ཡུལ་ཕྱོགས་ས་གི་ས་ཡིག་ཟིག་ད་མ་རེད་ར། འདི་བྱུང་རྔ་བ་ཀི་ཡིན་ལྡོད་གི་༼རྔ་བ་ས་ཁུལ་གྱི་ཡིན་འདུག༽མོ།
  byung 'di (spyir 'di)sa yig 'di 'u zo'i ('u tsho)yul phyogs sa gi sa yig zig da ma red ra/_'di byung rnga ba ki yin ldod gi (rnga ba sa khul gyi yin 'dug)mo/
  Basically it doesn't look like a map of our home area. This is a sign of the Ngawa area.
 • འོ་་་་་བདེན་གི འདིའི་ཁ་བྱང་ང་ལྟས་ན།
  'o bden gi_'di'i kha byang nga ltas na/
  Uhh....you're right. We can see it from the label.
 •  ཨོ། ར།
  _o/_ra/
  Oh, isn't it?
 • ཁ་བྱང་ང་ལྟས་ན་རྔ་བ་གི་ས་ཡིག་ཡིན་སྡོད་ཡོད་གི༼རེད༽
  kha byang nga ltas na rnga ba gi sa yig yin sdodyod gi(red)
  From the label we can see that this is a map of the Ngawa area.
 • འོ་ཡ། འུ་ཟོའི་ཡུལ་བཟོ་༼འུ་ཚོའི་ཡུལ་ནི༽ཆགས་འཇོག་རྒྱུ་ན་འདི་ཟིག་ན་༼འདི་ན༽ཡོད་གི་པ། གང་ན་ཡོད་གི
  'o ya/_'u zo'i yul bzo ('u tsho'i yul ni)chags 'jog rgyu na 'di zig na ('di na)yod gi pa/_gang na yod gi
  Yes, our home might be around here. Where is it?
 • འུ་ཆའོ་ཆི་ཟིག་༼འུ་ཚོ་གང་རེད༽རེད། འདི། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཟེར་གོ་ཀ
  'u cha'o chi zig ('u tsho gang red)red/_'di/_kan su'u zhing chen zer go ka
  Where are we? This is Gansu Province isn't it?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དེ་གང་ཟིག་ན་༼ཞིག་ན༽ཡོད་གི༼འདུག་གས༽
  kan su'u zhing chen de gang zig na (zhig na)yod gi('dug gas)
  Where is this Gansu Province?
 • འདི་ན་ཡོད་གི་་་འདེ། འདི་རེད།
  'di na yod gi 'de/_'di red/
  It's here...see. Right here!
 • འོ་འདི་ན་ཡོད་གི
  'o 'di na yod gi
  Uhh it's here.
 • འོ་ཡ་་་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ།
  'o ya kan su'u zhing chen kan lho/
  Yes... Ganlho Gansu Province.
 • ཀན་སུའུ་ཞང་ཆེན
  kan su'u zhang chen
  Gansu Province.
 • འི་ཆོའོ་༼འུ་ཚོ༽བྱུང་ཀན་ལྷོ་རེད་མོ།
  'i cho'o ('u tsho)byung kan lho red mo/
  Basically don't we belong to south Gansu?
 • འདིའི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ནང་ནས།
  'di'i kan su'u zhing chen nang nas/
  In Gansu Province ...
 • རྨ་ཆུ་རྗོང་ཡིན་ནི་རེད་མོ།
  rma chu rjong yin ni red mo/
  It should be Machu County.
 • འོ་ལེ། འུ་ཆོ་༼ང་ཚོ༽ཞ་ཧོ་རྫོང་རེད་་་་་་ལྟས།
  'o le/_'u cho (nga tsho)zha ho rdzong red ltas/
  Yes, see... we are in Xiahe County.
 • འོ་ཡ། འདི་རྨ་ཆུ་རྫོང་རེད་མོ། འུ་ཆོའོ་༼ང་ཚོ༽ཞ་ཧི་༼ས་མིང་ཞིག༽་་་རེད་ར།
  'o ya/_'di rma chu rdzong red mo/_'u cho'o (nga tsho)zha hi (sa ming zhig) red ra/
  Yes, this is Machu County and we belong to Xiahe County.
 • རེད།
  red/
  Yes.
 • འདི་རྨ་ཆུ་རྫོང་ང་ཁེ་བསྡོད་༼ཐུགས་ཡོད༽ཁ
  'di rma chu rdzong nga khe bsdod (thugs yod)kha
  It's near Machu County.
 • འོ་བདེན་གི འདི་རྨ་ཆུ།
  'o bden gi_'di rma chu/
  Yes, you are right. It's Machu.
 • རྨ་ཆུ་ཟེར་ནོ་འདི་བྱུང་༼སྤྱིར༽འབྲོག་བ་ཟིག་ཡིན་ནི་རེད་ཟེར་ཐ༼བཤད་སོང༽། འུན་ན།
  rma chu zer no 'di byung (spyir)'brog ba zig yin ni red zer tha(bshad song)/_'un na/
  I heard that Machu County is basically a nomad area, isn't it?
 • རྨ་ཆུ་འདི་གང་ནས་གང་་་་་་།
  rma chu 'di gang nas gang /
  Machu is from where to where......?
 • འདི་ཝ་རུམ་ཚང་༼ས་མིང་ཞིག༽ཟེར་གོ་ནི་དི་༼དེ༽རེད་མོ་་་་་་རྨ་ཆུ་གི 
  'di wa rum tshang (sa ming zhig)zer go ni di (de)red mo rma chu gi_
  This place is called Warumtsang in Machu.
 • འོ་བདེན་གི
  'o bden gi
  Yes, you are right.
 • འོ་ཡ། དེ་གི་ཡར་ར་སོང་ན་༼ཡར་སོང་ན༽གཉན་མ་་༼ས་མིང་ཞིག་ ༽ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་གི་ར༼ཟེར་སོང༽།་གཉན་མ་དེ་མེད་ག༼མི་འདུག༽་་་་་གང་ན་ཡོད་ནི་རེད།
  'o ya/_de gi yar ra song na (yar song na)gnyan ma (sa mingzhig)yod ni red zer gi ra(zer song)/ gnyan ma de med ga(mi 'dug) gang na yod ni red/
  Yes, from here there is a place called Nyenma. Nyenma is not here, where is it?
 • ཝ་རུམ་ཚང་༼ས་མིང་ཞིག༽གི་ཡན་ཆད་ཨེ་རེད་་་་གཉན་མ་༼ས་མིང་ཞིག༽ད།
  wa rum tshang (sa ming zhig)gi yan chad e red gnyan ma (sa ming zhig)da/
  Isn't Nyenma located near Warumtsang?
 • འོ་ལེ། འདི་ན་སྨན་མ་༼ས་མིང་ཞིག༽ཡོད་གི་མོ༼འདུག༽། ཨེ་རེད།
  'o le/_'di na sman ma (sa ming zhig)yod gi mo('dug)/_e red/
  Yes, here is Menma. Isn't it?
 • སྨན་མ་༼ས་མིང་ཞིག༽འདི་ན་ཡོད་་གི ཡོད་ཀི 
  sman ma (sa ming zhig)'di na yod gi_yod ki_
  Menma is right here....here is it.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes
 • ཡོད་གི
  yod gi
  It is.
 • རྨ་ཆུ་གི་རྫོང་དི་༼དེ༽འདི་ན་ཡོད་ཟིག་མོ་་་་ན།
  rma chu gi rdzong di (de)'di na yod zig mo na/
  So... Machu County is right here.
 • འོ་བདེན་གི
  'o bden gi
  Oh. You're right.
 • ར༼ཨེ་རེད༽།
  ra(e red)/
  Isn't it?
 • ཞན་༼རྫོང༽ཁག་འདི་ཁིར་སྒ་༼ཁོ་རང༽འདི་ར༼ཁོ་ཡང་འདི་ན༽རྫོང་ཁག་འདི་ར་༼འདི་ན༽ཆགས་བསྡད་རྒྱུ་རེད་མོ།
  zhan (rdzong)khag 'di khir sga (kho rang)'di ra(kho yang 'di na)rdzong khag 'di ra ('di na)chags bsdad rgyu red mo/
  So Machu County should be located here.
 • འོ་ཡ། འདི་ན་ཧོན་མདའ་༼ཞེ་ནས༽འབྲོག་བ་མང་ནི་རེད་ཟེར་ཀ
  'o ya/_'di na hon mda' (zhe nas)'brog ba mang ni red zer ka
  Yeah...I heard there are lots of nomads here.
 • འདིའི་ས་ཆ་འདི་ན།
  'di'i sa cha 'di na/
  In this area.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes
 • འུན་་་
  'un
  Unhh
 • འདི་ན་ཞིང་ལས་ཨེ་ཡོད་ནས་ན༼ཡོད་དམ༽།
  'di na zhing las e yod nas na(yod dam)/
  Are there any farmers here?
 • ཞིང་ལས་ཡོད་ནི་མ་རེད་ཟེར་གི་དགོ
  zhing las yod ni ma red zer gi dgo
  I heard there are no farmers here.
 • ཨེ། 
  e/_
  Really?
 • ངོ་མ་ཡིན།
  ngo ma yin/
  It's true.
 • རྩྭ་ཐང་ད་ཧོན་མདའ་༼ཧ་ཅང༽ཆེ་ནི་རེད་ཟེར་ཀ འདི་ན་་་་དེ་རྟ་་་རྨ་ཆུ་འདི་གི་རྟ་ཧྲ་༼བཟང༽ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་ཡིན་ཡིན་ན། 
  rtswa thang da hon mda' (ha cang)che ni red zer ka_'di na de rta rma chu 'di gi rta hra (bzang)zer rgyu zig yin yin na/_
  I heard that the grasslands here are really huge and horses here are very good.
 • དེ་མོ་་་་བཤད་ལུགས་ལ་དི་མོ་༼དེ་འདྲ༽ཡོད་གི རྟ་ཧོན་གི་༼ངོ་མས༽རྩ་ཡ་༼ལེགས་ཤས༽ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་ར།
  de mo bshad lugs la di mo (de 'dra)yod gi_rta hon gi (ngo mas)rtsa ya (legs shas)yod ni red zer rgyu zig ra/
  People used to say that the horses here are very famous.
 • འོ་ལེ། ད་བོང་༼ད་དུང༽འདི་ཡིས་མཆོར་ཁོ་བཟོ་ཡོང་ན་མཆོར་རྟ་བཟོས་བསྡད་ལས་རྟ་དཔེ་མེད་ཟིག་འ་༼དཔེ་མེད་ཞིག་ལ༽བརྩི་རྒྱུ་དི་མོ་ཟིག་༼དེ་འདྲ་ཞིག༽ཡིན་ཐ་ན༼ཡིན་སོང༽།
  'o le/_da bong (da dung)'di yis mchor kho bzo yong na mchor rta bzos bsdad las rta dpe med zig 'a (dpe med zhig la)brtsi rgyu di mo zig (de 'dra zhig)yin tha na(yin song)/
  Yes...also from here to Chorkho there are many good horses called chorta.
 • འ། དི་མོ་༼དེ་འདྲ༽བཤད་རྒྱུ་ཟིག་ཡིན་ཐ།
  'a/_di mo (de 'dra)bshad rgyu zig yin tha/
  Ahh... used to say that.
 • Yes...If we go from from here we will reach Sichuan Province.
 • ཨེ་རེད། ད་འདིའི་་་་ང་དི་རོགས་འ་༼དེ་ཚང་་མ༽ཧོན་གི་༼ཁྱོན་ནས༽རྒྱུས་མེད་འདྲ། དི་མོ་༼དེ་འདྲ༽བཤད་ཙི་༼བཤད་རྒྱུན་ཡོད་ཐ༽ཡིན་ཐ།  ད་གོ་མྱོང་ཡོད་མིན་མདའ་ང་༼ཡོད་པ་མ་གཏོགས༽དི་རོགས་འ་༼ང་དེ་དག་ཏུ༽སོང་མྱོང་ར་དི་མོ་༼དེ་འདྲ༽མེད་ཟེར་རྒྱུ་ར།  
  e red/_da 'di'i nga di rogs 'a (de tshang ma)hon gi (khyon nas)rgyus med 'dra/_di mo (de 'dra)bshdtsi (bshad rgyun yod tha)yin tha/__da go myong yod min mda' nga (yod pa ma gtogs)di rogs 'a (nga de dag tu)song myong ra di mo (de 'dra)med zer rgyu ra/__
  Is it? I dont know much about here ,but i have heard something about it. Actually in my experience i havent been there at all.
 • ཨེ། 
  e/_
  Is it?
 • འ་འུན།
  'a 'un/
  Yah,it is.
 • ད་འདི་ཧ་ར་༼ཕར༽སི་ཁྲོན་གི་རྔ་བའི་ཁོག་འ་༼ཁོངས་སུ༽ཁེ་གོ་ནི་༼ཐུགས་གོ་ནི༽ཡིན་རྒྱུ་རེད་ དགོ 
  da 'di ha ra (phar)si khron gi rnga ba'i khog 'a (khongs su)khe go ni (thugs go ni)yin rgyu red _dgo_
  So going up from here might reach the Sichuan Ngawa.
 • རྨ་ཆུ་གི་༼ནས༽ཧར་༼ཕར༽སོང་ན།
  rma chu gi (nas)har (phar)song na/
  From Machu ?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • བདེན་གི བདེན་གི བདེན་གི
  bden gi_bden gi_bden gi
  Yes, thats true.
 • དི་གི་ཧ་ར་༼དེ་ནས་ཕར༽སོང་ན་ཧི་གིས་དིས་ཉང་ང་༼དེའི་མིང་ལ༽ཆི་ཟེར་ནི་༼ཅི་ཞིག་ཟེར་སོང༽རེད་དགོ  དེ་མཛོ་དགེ་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་ཡོད་ལ།       
  di gi ha ra (de nas phar)song na hi gis dis nyang nga (de'i ming la)chi zer ni (ci zhig zer song)red dgo__de mdzo dge zer rgyu zig yod la/_______
  Out from here there is a place called Dzogé, isn't there?
 • སི་ཁྲོན་མཛོ་དགེ་ཟེར་རྒྱུ་དེ།
  si khron mdzo dge zer rgyu de/
  You mean Sichuan Dzogé?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes
 • འོ་འོ། ཡོད་གི སི་ཁྲོན་མཛོ་དགེ་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག
  'o 'o/_yod gi_si khron mrdzo dge zer rgyu zig
  Oh, oh yes, there used to be a place called Sichuan Dzogé.
 • འོ་ཡ། དི་༼དེ༽གང་ན་ཡོད་ནས་ན༼ཡོད་དམ༽། 
  'o ya/_di (de)gang na yod nas na(yod dam)/_
  Yes, where would it be?
 • དི་་་་ད་ས་ཡིག་འདི་ངོ་ན དི་༼དེ༽སི་ཁྲོན་མཛོ་དགེ་ཡིན་ན་ཁུར་སྒེ་༼ཁོ་རང༽སི་ཁྲོན་གི་ས་ཆ་ས་ཡིག་ས་བཀྲ་དེའི་ངོ་བལྟ་དགོ་རྒྱུ་རེད་མིན་ཀི༼མ་གཏོགས༽ 
  di da sa yig 'di ngo na_di (de)si khron mdzo dge yin na khur sge (kho rang)si khron gi sa cha sa yig sa bkra de'i ngo blta dgo rgyu red min ki(ma gtogs)_
  On this map..... If it is called Sichuan Dzogé then we might need to find it on Sichuan map.
 • སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན། ཁྱོད་ལྡོད་གོ༼ཅུང་སྒུག་དང༽ འདི་ངོ་ན་ཡོད་རྒྱུ་ཡོད་ནིརེད། འདི་རེད འདི་ན་ཡོད་གི འདི་རེད།
  si khron zhing chen/_khyod ldod go(cung sgug dang)_'di ngo na yod rgyu yod nired/_'di red_'di na yod gi_'di red/
  Sichuan Province. Wait a minute......it might be on this map. Here, here it is.
 • སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གང་ན་ཡོད་གི
  si khron zhing chen gang na yod gi
  Where is Sichuan Province.
 • འདི་ན་ཡོད་ནོ་འདི་རེད་གོ འོ་ཡ་མཛོ་དགེ་རེད་མོ།
  'di na yod no 'di red go_'o ya mdzo dge red mo/
  Here it is. Yes, this is Dzogé.
 • འོ་འདེ༼འདི༽། མཛོ་དགེ་རྫོང་ཟེར་ཡོད་གི
  'o 'de('di)/_mdzo dge rdzong zer yod gi
  Oh, right here. It's called Dzogé County.
 • དི་༼དེ༽ཐང་གསེར་ཁོག་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་འ་༼བཤད་སྲོལ་ཞིག་ལ༽ཡོད་ཟིག་ཡིན་ན།
  di (de)thang gser khog zer rgyu zig 'a (bshad srol zhig la)yod zig yin na/
  The place called Tangser Khok is here.
 • ཐང་གསེར། འོ་་་་ཡོད་གི་་་་འདི།
  thang gser/_'o yod gi 'di/
  Tangser... Yes, it's here.
 • ཡོད་ཀ
  yod ka
  It's here.
 • ཐང་གསེར་འདི་ར་༼འདི་ན༽ད་བོང་༼ད་དུང༽དགོན་བ་ར་་་བྱུང་་་་ཁིར་སྒེ་༼ཁོར༽ཆེར་ཟིག༼ཆེན་པོ་ཞིག༽ཡོད་གོ་ཀ་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཁ་༼སྟེང་ན༽ན།
  thang gser 'di ra ('di na)da bong (da dung)dgon ba ra byung khir sge (khor)cherzig (chen po zhig)yod go ka lo rgyus la kha (steng na)na/
  Historically, the monastery in Tangser is very famous and kind of huge.
 • ཨེ།
  e/
  Is it t rue?
 • འོ། ཐང་གསེར་དགོན་བ་ཟེར་དུས་ཁིར་སྒེ་བྱུང་གི
  'o/_thang gser dgon ba zer dus khir sge byung gi
  Oh, basically Tangser Monastery is.......
 • དི་༼དེ༽གསར་མ་དགོན་པ་ཡིན་ནས་ན་༼རེད་དམ༽རྙིང་མ་དགོན་བ་ཡིན་ནས་ན༼རེད༽
  di (de)gsar ma dgon pa yin nas na (red dam)rnying ma dgon ba yin nas na(red)
  Is it a Gelukpa monastery or Nyingma monastery?
 • ཐང་གསེར་དགོན་བ་དི༼དེ༽གསར་མ་ཡིན་ནས་ན་རྙིང་མ་ཡིན་ནས་ན་ང་ར་དེ༼ང་ཡང་དེར༽མཇལ་གི་སོང་མྱོང་མེད་དྲ། 
  thang gser dgon ba di(de)gsar ma yin nas na rnying ma yin nas na nga ra de(nga yang der)mjal gi song myong med dra/_
  I don't know if it is a Gelukpa monastery or Nyingma monastery because I haven't been there.
 • དི་༼དེ༽གྲྭ་བ་དགོན་པ་ཡིན་ནས་ན་ཇོ་མོ་དགོན་པ་ཡིན་ནི་རེད།
  di (de)grwa ba dgon pa yin nas na jo mo dgon pa yin ni red/
  Is this a monastery or a nunnery?
 • ཐང་གསེར་དགོན་བ་དི་༼དེ༽གྲྭ་བའི་དགོན་བ་རེད་ཟེར་ཀི།
  thang gser dgon ba di (de)grwa ba'i dgon ba red zer ki/
  I heard that Tangser is a monastery.
 • གྲྭ་བའི་དགོན་བ་ཨེ་རེད།
  grwa ba'i dgon ba e red/
  Is it a monastery?
 • གྲྭ་བའི་དགོན་བ་རེད།
  grwa ba'i dgon ba red/
  It is a monastery.
 • འོ།
  'o/
  Oh.
 • གྲྭ་བའི་དགོན་བ་རེད།
  grwa ba'i dgon ba red/
  It's a monastery.
 • དི་༼དེའི༽ལོ་རྒྱུས་ར་ཁིར་སྒེ་༼ཁོའི༽ཧོན་གི་༼ཧ་ཅིང༽ཆེར་ཟིག་༼གྲགས་ཅན་ཞིག༽ཡིན་དགོ་གི
  di (de'i)lo rgyus ra khir sge (kho'i)hon gi (ha cing)cher zig (grags can zhig)yin dgo gi
  It's also a very famous monastery.
 • གྲྭ་བ་མང་ཉུང་ཆི་མོ་ཟིག་༼ག་ཚོད༽བཞུགས་ནས་ཡིན་ན༼བཞུགས་སམ༽།
  grwa ba mang nyung chi mo zig (ga tshod)bzhugs nas yin na(bzhugs sam)/
  How many monks are there?
 • འ། ཡུམ་ཤིས་ན༼ངོ་མས་མི་ཤེས༽། འདི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་བ་ད་་དྲི་མ་ད་༼ཅུང་ཙམ༽དགོན་བ་ཆེ་ཟིག་༼ཞིག༽ཡིན་དགོ་གི ད་ཁ་ཚང་༼སང༽དེ་རིང་ད་ཆི་མོ་༼གང་འདྲ༽དར་རྒྱས་ཆི་མོ་༼ཅི་ཙམ༽སོང་ལྡད་ནས་ན་༼ཡོད་མེད༽དེ་ང་སོང་མྱོང་༼འགྲོ་མྱོང༽མེད། ངས་་་མ་ཤེས་ར། དི་༼དེ༽ཉི་གི་ཁ་གི་༼མིའི་ཁ་ནས༽གོ་ནོ་བཤད་རྒྱུ་ར། 
  'a/_yum shis na(ngo mas mi shes)/_'di spyi tshogs rnying ba da dri ma da (cung tsam)dgon ba che zig (zhig)yin dgo gi_da kha tshang (sang)de ring da chi mo (gang 'dra)dar rgyas chi mo (ci tsam)song ldad nas na (yod med)de nga song myong ('gro myong)med/_ngas ma shes ra/_di (de)nyi gi kha gi (mi'i kha nas)go no bshad rgyu ra/_
  Ahh, I don't know at all. In the old days it was a very big monastery, but nowdays I don't know how it is. I haven't been there but I heard people saying that.
 • འོ་ལེ།
  'o le/
  I see.
 • གོ་ནོ་བཤད་ན་ཁིར་སྒེ་༼དེ༽ད་ཐང་གསེར་དགོན་བ་དི་༼དེ༽དགོན་བ་ཆེ་ཟིག་ཡིན་དགོ་གི༼ཆེན་པོ་ཞིག་རེད༽
  go no bshad na khir sge (de)da thang gser dgon ba di (de)dgon ba che zig yin dgo gi(chen po zhig red)
  I heard it is a big monastery.
 • འོ།
  'o/
  Oh
 • འུམ། 
  'um/_
  hmmm...
 • དེ་ན་ཁྲིན་ཏུའུ་སི་ཁྲོན་ཀི་་་འོ
  de na cheng tu'u si khron ki 'o
  Then Sichuan Chengdu
 • སི་ཁྲོན་གྱི་ཁྲིན་ཏུའུ་་་དེར་འདུག་ཀི
  si khron kyi cheng tu'u der 'dug ki
  Sichuan Chengdu is right here.
 • འོ་འོ་། དི་༼དེ༽མཛོ་དགེ་རིག་གེ༼མཐོང་ནས༽་ཧ་ར་༼ཕར༽ཐང་གསེར་འ་ཐག་ཉེ་ག༼ཐག་ཉེ་འམ༽
  'o 'o /_di (de)mdzo dge rig ge(mthong nas) ha ra (phar)thang gser 'a thag nye ga(thag nye 'am)
  Oh...oh, Dzogé to Tangser is so close.
 • མཛོ་དགེ་གི་༼ནས༽ཐང་གསེར་ར་ད་༼བར༽འདི་ནས འདི་མཛོ་དགེ་རེད་འདྲས
  mdzo dge gi (nas)thang gser ra da (bar)'di nas_'di mdzo dge red 'dras
  from Dzogé to Tangser.......This is Dzogé right?
 • རེད་ཡ། འདི་མཛོ་དགེ་རྫོང་རེད་མོ།
  red ya/_'di mdzo dge rdzong red mo/
  Yes, this is Dzogé.
 • མཛོ་དགེ་རྫོང་རེད། མཛོ་དགེ་རྫོང་གི་ཧ་ར༼ཕར་ལ༽།
  mdzo dge rdzong red/_mdzo dge rdzong gi ha ra(phar la)/
  It is Dzogé County. From Dzogé County....
 • དི་༼དེའི༽ལམ་ན་ད་བོང་༼ད་དུང༽དབའ་ཆུང་གི་གྲོང་ཚོ་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་ཡོད་ཀ
  di (de'i)lam na da bong (da dung)dba' chung gi grong tsho zer rgyu zig yod ka
  On the way there is a place called Wachung County.
 • འོ་ལེ། འོ་ཡ། དབའ་ཆེན་རྫོང་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་་་་དི་མོ་ཟིག་༼དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད༽ཡོད་གི་མོ།
  'o le/_'o ya/_dba' chen rdzong zer rgyu zig di mo zig (de 'dra zhig yod)yod gi mo/
  Yes, there is a place called Wachung County.
 • ཡོད་གི དབའ་ཆེན་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་ཡོད་གི༼དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག༽
  yod gi_dba' chen zer rgyu zig yod gi(de 'dra zhig 'dug)
  Yes, there is a place called Wachung.
 • འུམ།
  'um/
  Hmmm.....
 • འདི་རེད་མོ།
  'di red mo/
  it's this.
 • འོ་འདི་ན་ཡོད་གི འདེ༼འདི༽།
  'o 'di na yod gi_'de('di)/
  Oh, here it is. Here.
 • ར་་་ལྟས།
  ra ltas/
  Isn't it? Look.
 • འདི་བར་འདི་ན་ཡོད་གི
  'di bar 'di na yod gi
  It is between here.
 • དི་གི་༼དེའི༽ལམ་དེད་ལས་འགྱོ་གོ་ཟིག་ཡིན་ནས་ན༼འགྲོ་ས་ཞིག་རེད་པས༽།
  di gi (de'i)lam ded las 'gyo go zig yin nas na('gro sa zhig red pas)/
  Is this the way (road)
 • བསྡོད་གོ། དབར་ཆེན་གྲོང་ཚོ་ཡོད་གི་་་་་དེས་་་ དི་༼དེ་ནས༽ཕྱིན་ན་སོང་ཐ་ཟེར་དུས་ད་ཐང་གསེར་དགོན་བ་དེ་ཐུར་གི།
  bsdod go/_dbar chen grong tsho yod gi des _di (de nas)phyin na song tha zer dus da thang gser dgon ba de thur gi/
  Wait a minute. Here is Wachung County.....from here we would be able to get to Tangser Monastery.
 • དི་གི་༼དེ་ནས༽ཧ་ར་༼ཕར༽སོང་ན་གླིང་བ་ཟེར་གོ་ནོ་དེ་ཁྱོད་སོང་ཨེ་མྱོང་ང།
  di gi (de nas)ha ra (phar)song na gling ba zer go no de khyod song e myong nga/
  From here there is a place called Lingwa. Have you been there?
 • གླིང་བ་སོང་མ་ཉུང་་་་་ང། 
  gling ba song ma nyung nga/_
  I haven't been to Lingwa.
 • ཨེ།
  e/
  really?
 • ང་སི་ཁྲོན་རག་འ་བ་གི་༼བར་དུ་གཏན་ནས༽སོང་མྱོང་མེད། 
  nga si khron rag 'a ba gi (bar du gtan nas)song myong med/_
  Except for Sichuan I haven't been to other places.
 • འོ།
  'o/
  Oh...
 • འོ། སི་ཁྲོན་རག་འ་༼བར་དུ༽སོང་མྱོང་མེད། ད་འུ་ཆོའོ༼འུ་ཚོའི༽་ཆི་ཟེར་གོ་ནི་༼གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཤད་དམ༽ཡར་མར་གི་༼ཡར་མར་གྱི༽ད་ཞན་ཁག་༼རྫོང་ཁག༽འུ་ཆོའོ་༼འུ་ཚོའི༽ཀན་ནན་ཀྲུའུ་ང་༼ཀན་ལྷོ་ཀྲིག་ལ༽་ཞན་ཁག་བདུན་ཡོད་གི་རེད། 
  'o/_si khron rag 'a (bar du)song myong med/_da 'u cho'o('u tsho'i) chi zer go ni (gang 'dra byas nas bshad dam)yar mar gi (yar mar gyi)da zhan khag (rdzong khag)'u cho'o ('u tsho'i)kan nan kru'u nga (kan lho krig la) zhan khag bdun yod gi red/_
  Yes, except for Sichuan I haven't been to other places. In total, there are 7 counties in our Gannan Prefecture. Aren't there?
 • འོ་ལེ།
  'o le/
  Yes.
 • ད་རྨ་ཆུ་ར་༼རུ༽སོང་མྱོང་ཡོད། དི་ནས་༼དེ་ནས༽འུ་ཆོའོ་༼འུ་ཚོའི༽ཞ་ཧི་ཞན་༼ཞྭ་ཧྭའོ་རྫོང༽རང་གི་ཡུལ་རེད་པེ།
  da rma chu ra (ru)song myong yod/_di nas (de nas)'u cho'o ('u tsho'i)zha hi zhan (zhwa hwa'o rdzong)rang gi yul red pe/
  I have been to Machu County. Then Xiahe County is our home..
 • རེད།
  red/
  Yes, it is.
 • དེ་ཁེར་རེ་༼ལྷག་པར་དུ༽བཤད་མི་དགོ་༼དགོས༽གི་བེ། 
  de kher re (lhag par du)bshad mi dgo (dgos)gi be/_
  This we don't need to say, right?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • དི་གི་༼དེ་ནས༽ད་་་འདི་་ཀླུ་ཆུ་ཟེར་ཁ་འདྲ་དི་ནས་༼དེ་ནས༽ཇོ་ནས་ཟེར་ཁ་འདྲ་་་་་ཡ་་་་དི་ནས་༼དེ་ནས༽བར་རྩིས་ཞན་ཁག་༼རྫོང་ཞིག༽ཟེར་ཁ་འདྲ།
  di gi (de nas)da 'di klu chu zer kha 'dra di nas (de nas)jo nas zer kha 'dra ya di nas (de nas)bar rtsis zhan khag (rdzong zhig)zer kha 'dra/
  Then I have been to some other places such as Luchu County, Joné County and also Wartsi County.
 • འོ། ཁོ་ཚེ།
  'o/_kho tshe/
  Oh, [what about] Khotsé?
 • འོ་་ཁོ་ཚེ། ཁོ་ཚེར་སོང་མ་ཉུང།
  'o kho tshe/_kho tsher song ma nyung/
  Oh Khotsé..........I haven't been to Khotsé.
 • གན་རྒྱ།
  gan rgya/
  Ganja?
 • གན་རྒྱ་སོང་མྱོང། གན་རྒྱ་སོང་མྱོང།
  gan rgya song myong/_gan rgya song myong/
  I have been to Ganja. I have been there.
 • འོ་གསང་ཁོག་ད་འུ་ཆོའོ་༼འུ་ཚོའི༽ལམ་རེད་འགྱོ་ག
  'o gsang khog da 'u cho'o ('u tsho'i)lam red 'gyo ga
  Oh...Sangkhok County is on the way, have you been there?
 • ང་གསང་ཁོག་འ་ཧོན་གི་༼མང་པོ༽སོང་མྱོང་ང། དེ་་ད་་་ཁ་ཚང་༼སང༽དེ་རིང་དཔེ་ལངས་ན་ད་ཤིང་གླིང་འབུད་གོ་ནས་དུས་ཚོད་རེད།
  nga gsang khog 'a hon gi (mang po)song myong nga/_de da kha tshang (sang)de ring dpe langs na da shing gling 'bud go nas dus tshod red/
  I have been to Sangkhok County several times. Nowadays it's the best season to have a picnic.
 • འོ་་་་རེད་མོ།
  'o red mo/
  Yes, that's true.
 • དི་༼དེ༽ཡིན་ན་རང་སྒེར་༼རང་ཉིད༽ངའི་་་རང་གི་ཡུལ་ན་ཡོད་རྒྱུ་ན་་་་་ད་ཁ་ཚང་དེ་རིང་ཚེས་བ། དེ་རིང་ཚེས་བ་དུ་རེད་དྲ༼ཚེས་བ་ག་ཚོད་རེད༽་་་་འུ་ཆོའོ༼འུ་ཚོའི༽།
  di (de)yin na rang sger (rang nyid)nga'i rang gi yul na yod rgyu na da kha tshang de ring tshes ba/_de ring tshes ba du red dra(tshes ba ga tshod red) 'u cho'o('u tsho'i)/
  And if I am at my home.........what's the date today?
 • དེ་རིང་བཅུ་གསུམ་རེད་མོ།
  de ring bcu gsum red mo/
  Today is the 13th.
 • ཚེས་བ་བཅུ་གསུམ་ར། ཚེས་བ་བཅུ་གསུམ་འ།
  tshes ba bcu gsum ra/_tshes ba bcu gsum 'a/
  So it is the 13th. On the 13th.........
 • ད་ཉི་མ་གཉིས་མིན་མདའ་མེད་གི
  da nyi ma gnyis min mda' med gi
  Now there are only 2 days left.
 • འོ་ཉི་མ་གཉིས་མིན་མདའ་མེད་གི༼མ་གཏོགས་མེད་ཀི༽
  'o nyi ma gnyis min mda' med gi(ma gtogs med ki)
  Oh, only 2 days left.
 • འོ་ལེ། ཤིང་གླིང་འ་འབུད་ད།
  'o le/_shing gling 'a 'bud da/
  Yes, to go out for a picnic.
 • དི་༼དེ་ནས༽ཤིང་གླིང་འབུད་རྒྱུ་རེད།
  di (de nas)shing gling 'bud rgyu red/
  Yes, to have a picnic.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • ད་ཁ་ཚང་༼སང༽དེ་རིང་གྲྭ་བ་ཤིང་གླིང་ང་བུད་ལྡད་དྲིས་ཐད་ཚོ་༼བུད་ཡོད་པའི་དུས༽རེད།
  da kha tshang (sang)de ring grwa ba shing gling nga bud ldad dris thad tsho (bud yod pa'i dus)red/
  Nowdays it is time for monks to have their picnic.
 • རེད། གྲྭ་བ་ཆོའོ་༼ཚོ༽ཤིང་གླིང་ང་བུད།
  red/_grwa ba cho'o (tsho)shing gling nga bud/
  Yes, monks having picnics.
 • དེའི་སྔོན་ནས་འུ་ཆོའོ་༼འུ་ཚོ༽ཡང་བྲ་བ་དི་གི་ཤིང་གླིང་འབུད་དགོ་གི་རེད།
  de'i sngon nas 'u cho'o ('u tsho)yang bra ba di gi shing gling 'bud dgo gi red/
  First monks will have picnics, right?
 • འོ་ལེ། གྲྭ་བ་ར་གྲྭ་ཚང་ཤིང་གླིང་་་།
  'o le/_grwa ba ra grwa tshang shing gling /
  Yes, monks and monasteries.
 • རྩྭ་ར་དི། འོ་ལེ།
  rtswa ra di/_'o le/
  also the grass...............Yes..
 • འོ་ལེ། གྲྭ་ཚང་བོ་ཤིང་གླིང་འ་ཧེབ་༼ཕེབས༽་སོང་ན་ད།
  'o le/_grwa tshang bo shing gling 'a heb (phebs) song na da/
  if the monks finished their picnic,
 • རྩྭ་ར་དི་༼དེ༽ཡག་པ་ཡོད་དྲིས་སྒང་ནས་༼སྐབས༽དི་༼དེ༽འུ་ཆོའོ་ཤིང་གླིང་ང་བུད་མི་ཆོག་གི་མོ།
  rtswa ra di (de)yag pa yod dris sgang nas (skabs)di (de)'u cho'o shing gling nga bud mi chog gi mo/
  we are not allowed to have picnics when the grass is good.
 • འོ་དེ་རེད་མོ༼དེ་རེད༽།
  'o de red mo(de red)/
  Yes, that's true.
 • ཞུགས་འ་ད་༼རྗེས་ནས༽གྲྭ་བ་ཤིང་གླིང་གྲོལ་སོང་ནི་ར་གི་་་་་ད་འུ་ཆོའོ་༼འུ་ཚོ༽མི་སེར་དྲ་༼དང༽གྲོང་བ་ཁ་ཚང་བོ་༼ཚང་མ༽ད་ཤིང་གླིང་འབུད་རྒྱུ་དེ་མོ་ཟིག་རེད། དེ་ཡིན་ན་ད་ཤིང་གླིང་འབུད་དགོ་ནི་ཚོད་ཟིག་ར༼སྐབས་ཡིན་ལེ་ཆེ༽།
  zhugs 'a da (rjes nas)grwa ba shing gling grol song ni ra gi da 'u cho'o ('u tsho)mi ser dra (dang)grong ba kha tshang bo (tshang ma)da shing gling 'bud rgyu de mo zig red/_de yin na da shing gling 'bud dgo ni tshod zig ra(skabs yin le che)/
  Only after the monks finished their picnics, we people are allowed have picnics. So nowadays it's time for the people to have picnics.
 • འོ་རེད།
  'o red/
  That's right.
 • ཤིང་གླིང་ང་དེ་གྱིས་ནས་༼དེ་ལྟར་བྱས་ནས༽འགྱོ་དོན་གི་རྩ་བ་བཤད་ན་དི་བཞིན་ན་༼དེ་བཞིན་༽ཧོན་གི༼མང་པོ༽་སོང་མྱོང།
  shing gling nga de gyis nas (de ltar byas nas)'gyo don gi rtsa ba bshad na di bzhin na (de bzhin )hon gi(mang po) song myong/
  And actually I have been there several times.
 • གསང་ཁོག་བཟོ་ན་བ་གི་༼སྔོན་ནས༽རྟ་རྒྱུགས་ཐང་ན་གསང་རྒན་རྟ་རྒྱུག་བཟས་་ལས་ལྡད་ལས་ནས་༼འབོད་སྲོལ་ཞིག་ཡོད༽་་་་དེ་ནམ་རེད། ཤིང་གླིང་གི་སྐབས་རེད་༼རེད་དམ༽བདུན་པའི་ནང་ཟིག་རེད༼ཟླ་བདུན་པའི་ནང་རེད༽།
  gsang khog bzo na ba gi (sngon nas)rta rgyugs thang na gsang rgan rta rgyug bzas las ldad las nas ('bod srol zhig yod) de nam red/_shing gling gi skabs red (red dam)bdun pa'i nang zig red(zla bdun pa'i nang red)/
  In Sangkhok County there used to be a horse race called Sangen horse race. It is during the picnic season or in July.
 • དེ་ནམ་ཟིག་ཡན་ན་་་་ང་ར་ཁུར་རེ་བཤད་རྒྱུ་མེད་གི དི་ཁྱོད།
  de nam zig yan na nga ra khur re bshad rgyu med gi_di khyod/
  I don't know when it is. What about you?
 • ང་བ་གི་༼གཏན་ནས༽འགྱོ་༼སོང༽མྱོང་མེད།
  nga ba gi (gtan nas)'gyo (song)myong med/
  I haven't been there at all.
 • འི་རེད།
  'i red/
  Is it true?
 • འོ།
  'o/
  Yes..
 • འོ་བདེན་གི་བདེན་གི ད་གསང་ཁོག
  'o bden gi bden gi_da gsang khog
  Oh...it's true. Now Sangkhok....
 • དི་༼དེ༽གསང་ཁོག་གསང་རྒན་རྟ་རྒྱུག་ང་ར་འགྱོ་མྱོང་༼ང་ཡང་འགྲོ་མྱོང༽མེད་མོ།
  di (de)gsang khog gsang rgan rta rgyug nga ra 'gyo myong (nga yang 'gro myong)med mo/
  I haven't been to Sangkhok County to see Sangen horse race.
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
  That's true, that's true.
 • དི་ཧོན་མདའ་སྐྱིད་ནི་རེད་ཟེར་གི་ཡ།
  di hon mda' skyid ni red zer gi ya/
  I heard that it is a lot of fun there.
 • སྐྱིད་ནི་རེད་ཟིར་ཀི
  skyid ni red zir ki
  People said it's lots of fun there at that time.
 • དི་༼དེ༽སྐྱིད་ནི་རེད་ཟེར་གི
  di (de)skyid ni red zer gi
  Yes, I also heard it's lots of fun there.
 • ཆེ་ནི་རེད་ཟེར་གི
  che ni red zer gi
  I heard it's very big.
 • འིན་འིན།
  'in 'in/
  Yes, yes.
 • དི༼དེ་ལྟར༽ཟེར་གི 
  di(de ltar)zer gi_
  I heard that.
 • འོ།
  'o/
  Oh..
 • འོ་ལེ། ད་་་་འུ་ཆོའོ་དི་༼འུ་ཚོ་དེ༽ལས་ར་ད་འདི་མཛོ་དགེ་རི་་རེད་རས།
  'o le/_da 'u cho'o di ('u tsho de)las ra da 'di mdzo dge ri red ras/
  Yes, and this is Dzogé County, isn't it?
 • སོང་མྱོང་ཡོད། དི་༼དེ༽ཡིན་ན་ད་་་ང་མཛོ་དགེ་ང་སོང་མྱོང་མེད་ཟེར་རྒྱུ་ར།
  song myong yod/_di (de)yin na da nga mdzo dge nga song myong med zer rgyu ra/
  I have been there. So I haven't been to Dzogé County.
 • འོ།
  'o/
  Ohh...
 • དི་ཡི་དང་ན་༼དེ་ཡིན་ན༽ད་་་་འུམ་་་་་་རྨ་ཆུ་འདི་ར་སོང་མྱོང་ཡོད་གི དི་གི་ད་༼དེ་ནས༽ཀླུ་ཆུ་བཟོ་ད་རོང་འབྲོག་གཉིས་ག་ཡོད་གི ད་་ཁིར་སྒེ༼ཁོ༽་་་ཆི་ཟིག་ཟེར་དགོ་ནི་རེད་ལ༼ཅི་ཞིག་བཤད་དགོས་མི་ཤེས༽། ད་་་ཀླུ་ཆུའི་འབྲོག་ཟེར་རྒྱུ་་་་་ཟམ་མཚོ་རོང་ཟེར་རྒྱུ་ད་དི་མོ་༼དེ་མིན༽ཟམ་མཚོ་འབྲོག་ཟེར་རྒྱུ་དི་མོ་ཡང་༼དེ་མིན་ཡང༽རོང་འབྲོག་གཉིས་ཀ་ཡོད་ས་ཟིག་རེད།
  di yi dang na (de yin na)da 'um rma chu 'di ra song myong yod gi_di gi da (de nas)klu chu bzo da rong 'brog gnyis ga yod gi_da khir sge(kho) chi zig zer dgo ni red la(ci zhig bshad dgos mi shes)/_da klu chu'i 'brog zer rgyu zam mtsho rong zer rgyu da di mo (de min)zam mtsho 'brog zer rgyu di mo yang (de min yang)rong 'brog gnyis ka yod sa zig red/
  So .....hmm.... I have been to Machu County and also there are lots of nomads and farmers in Luchu County. There are areas called Luchu nomad area, Samtso farmer area and also Samtso nomad area.
 • འོ། 
  'o/_
  Ohh...
 • དི་དོན་གི་ད་སྐྱིད་གོ་གི་ས་ཆ།
  di don gi da skyid go gi sa cha/
  Thats why this place is very nice.
 • ད་་་ས་ཆ་དི་གི་༼དེ་ཡི༽ཆུ་ར་དེ་མོ་དྭངས་ནི་འི་རེད།
  da sa cha di gi (de yi)chu ra de mo dwangs ni 'i red/
  Is the water there pure?
 • ས་ཆ་ཆུ་ར་ཡོད་གི་མོ༼ཆུ་ཡང་ཡོད་ཀི༽།
  sa cha chu ra yod gi mo(chu yang yod ki)/
  There are rivers.
 • ཨེ། 
  e/_
  There are?
 • ས་ཆ་ཧོན་གི་༼ངོ་མས༽ཆུ་ཧྲ་གི་གོ  
  sa cha hon gi (ngo mas)chu hra gi go__
  The rivers there are very good.
 • འོ།
  'o/
  Oh.
 • ཀླུ་ཆུ་དི་རི༼དེ་ན༽ས་ཆ་ཆུ་ཧྲ་གོ་གི
  klu chu di ri(de na)sa cha chu hra go gi
  In Luchu, the rivers are very good.
 • དི༼དེའི༽རྫ་ར་མཐོ་རྒྱུ་ར༼མཐོ་པོ་འདུག་གས༽།
  di(de'i)rdza ra mtho rgyu ra(mtho po 'dug gas)/
  The hills might be very high here?
 • རྫ་མཐོ་གོ་གི་ཡ། ཁིར་སྒེ་༼ཁོའི༽རི་ཁོག་ར་ཁིར་སྒེ་ཅིག་་་་ད་་་་འདིས་་་་་མན་ཆད་ན་ཐུར་སོང་ན༼མར་སོང་ན༽་་་་ཀེན༼དེ༽་་་་འུམ་་་་འུ་ཆོའོ་༼འུ་ཚོའི༽ཟམ་མཚོ་ཁོག་ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་ཡོད་གི་ར་ད་ཧོན་གི་༼ངོ་མས༽རི་ཏོག་༼རི་གཟར༽གི 
  rdza mtho go gi ya/_khir sge (kho'i)ri khog ra khir sge cig da 'dis man chad na thur song na(mar song na) ken(de) 'um 'u cho'o ('u tsho'i)zam mtsho khog zer rgyu zig yod gi ra da hon gi (ngo mas)ri tog (ri gzar)gi_
  Yes, hills here are very high.Down from here there is a hill called Samtso Khok and it's very tide.
 • འོ།
  'o/
  oh...
 • རི་ཏོག་གི དི་༼དེ༽ང་དི་རི་དི་རེ་སོང་ན་ར་༼དེ་ནས་སོང་ན༽དིས་་་ཧོན་གི་་་རི་རྩ་དི་རེ་ལམ་ཁིར་སྒེ་ཁ་ཚང་བོ་༼ལམ་ཡོད་ཚད༽ད་འདི་གི་ཆི་ཡིན་འདྲ་འུ་ཆོའོ།
  ri tog gi_di (de)nga di ri di re song na ra (de nas song na)dis hon gi ri rtsa di re lam khir sge kha tshang bo (lam yod tshad)da 'di gi chi yin 'dra 'u cho'o/
  Hills are tide also. All the raods between these hills are very tide.
 • འོ། དི་ཟེར་གི་ཡ༼དེ་ལྟར་ཟེར་སོང༽་ཟམ་མཚོ་ཁོག་དི་༼དེ༽ཏོག་ནི་རེད་ཟེར་༼གཟར་ནི་རེད་ཟེར༽གི 
  'o/_di zer gi ya(de ltar zer song) zam mtsho khog di (de)tog ni red zer (gzar ni red zer)gi_
  Oh.....I heard that Samtso Khog is vry tide.
 • ཏོག་གི༼གཟར་གི༽་ཡ་ད་ཅིག 
  tog gi(gzar gi) ya da cig_
  ya it is very tide.
 • ཟམ་མཚོ་ཁོག་ཏོག་ནི་རི་་་་་་དི་ན་༼དེ་ན༽ཤིང་ནག་མང་ནི་རེད་ཟེར་ཀ
  zam mtsho khog tog ni ri di na (de na)shing nag mang ni red zer ka
  I heard that Samtso Khog is very tide and also there are lots of forests here.
 • ཤིང་ནག་མང་གི་ར་༼མང་གི་མོད༽ད་ཟམ་མཚོ་ཁོག་འ་ཐུར་སོང་ཐ་ཟེར་དུས་༼མར་སོང་ན༽ད་ལམ་ཁ་ན་ཧོན་གི་༼ལྷག་པར་བ་ཞིག༽ཅིག་ཤིང་དི་མོ་༼དེ་འདྲ༽རྩ་ཡ་མེད་གི
  shing nag mang gi ra (mang gi mod)da zam mtsho khog 'a thur song tha zer dus (mar song na)da lam kha na hon gi (lhag par ba zhig)cig shing di mo (de 'dra)rtsa ya med gi
  There are lots of forests. From Samtso Khog to this way there aren't any famous trees.
 • དི་ན་རི་དྭགས་མང་རྒྱུ་ར།
  di na ri dwags mang rgyu ra/
  There might be lots of wild animals?
 • འོ། རི་དྭགས་མང་དགོ་གི་ད་རི་དྭགས་སོགས་ན
  'o/_ri dwags mang dgo gi da ri dwags sogs na
  Yes, there are lots of wild animals such as....
 • འུ་བཟོ་༼འུ་ཚོའི༽ཁུ་བྱུག་བཟོ༼སོགས༽།
  'u bzo ('u tsho'i)khu byug bzo(sogs)/
  Such as pegeon...
 • དེ་ན་རི་དྭགས་ཆེན་པོ་བཟོ་ནོ་མེད་གོ་གི་ར། ད་ཁུ་བྱུག་བཟོ༼སོགས༽འུ་ཟོའོ་༼འུ་ཚོའི༽བྱ་བྱིའུ་སྣ་མ་སྣ་ཚོགས་གི་་་་་བྱ་རིགས་གི་རིགས་འདི་ཧོན་གི་༼ཧ་ཅང་༽མང་དགོ་གི     
  de na ri dwags chen po bzo no med go gi ra/_da khu byug bzo(sogs)'u zo'o ('u tsho'i)bya byi'u sna ma sna tshogs gi bya rigs gi rigs 'di hon gi (ha cang )mang dgo gi_____
  There aren't any big animals but there are lots of kinds of birds as pegeon etc..
 • བདེན་གི་ད་དང་སངས་དི་མིན་མདའ༼དེ་མིན་པ་ལས་གཞན༽།
  bden gi da dang sangs di min mda'(de min pa las gzhan)/
  Thats true.now days except...........
 • དི་མིན་གི་ད༼དེ་ལས་གཞན༽་ཅིག་གཅན་གཟན་ཙ་ཡ་༼དཀོན་པོ༽ནང་ན་ཅིག་མང་གི་དེ་མིན་ན་མེད་གོ་ཀི
  di min gi da(de las gzhan) cig gcan gzan tsa ya (dkon po)nang na cig mang gi de min na med go ki
  Except birds there aren't any big wild animals.
 • འོ།
  'o/
  Oh...
 • དི་རིགས་༼དེ་ནས༽ཚུར་ར་ཡོང་ན་༼ཚུར་ཡོང་ན༽ད་མཚོ་སྔོན་ན་ཁུའི་ལྡད་༼ཐུགས་བསྡད༽གི་མོ་ན༼ཡོད༽
  di rigs (de nas)tshur ra yong na (tshur yong na)da mtsho sngon na khu'i ldad (thugs bsdad)gi mo na(yod)
  From here it's close to the Kokonor Lake (Qinghai Lake)
 • དི་ཡི་སྡད་གི༼དེ་ལྟར་འདུག༽ དི་གི༼དེ་ནས༽
  di yi sdad gi(de ltar 'dug)_di gi(de nas)
  Thats all.Then.........
 • ར༼རེད་དམ༽།
  ra(red dam)/
  isn't it?
 • མཚོ་སྔོན་ས་ཆ་ཡིད་ལྡད་༼ཐུགས་བསྡད་ཡོད༽ཡོད་གི་མོ་ད་འདི།
  mtsho sngon sa cha yid ldad (thugs bsdad yod)yod gi mo da 'di/
  Here this is Qnghai area..
 • དི་༼དེ༽མཛོ་དགེ་རེད། དི་༼དེའི༽བར་ན་འུ་ཆོའོ།
  di (de)mdzo dge red/_di (de'i)bar na 'u cho'o/
  This is Tzoghe and between here we are.
 • མཛོད་དགེ་ཡོད་གི་དི་བར་ན།
  mrdzo dge yod gi di bar na/
  Between there is Dzogé.
 • ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཡོད་གི་མོ།
  kan su'u zhing chen yod gi mo/
  Here is Kansu Province.
 • ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཡོད་གི དི་གི་ད་མཚོ་སྔོན།
  kan su'u zhing chen yod gi_di gi da mtsho sngon/
  There is Kansu Province then here is Qinghai Province.
 • དི་རིགས་གི་ད་༼དེ་ནས་༽མཚོ་སྔོན་ན མཚོ་སྔོན་གི་ས་ཆ་ཆེ་ཟིག་ར་མེད་ཀ༼ཆེ་རྒྱུ་མི་འདུག༽་་་དེ་ཁྱོའི་ལྟས་ར༼ཁོ་ཚོའི་ས་ཆ་ཡང༽།
  di rigs gi da (de nas )mtsho sngon na_mtsho sngon gi sa cha che zig ra med ka(che rgyu mi 'dug) de khyo'i ltas ra(kho tsho'i sa cha yang)/
  Here is Qinghai Province.......Qinghai isn't so big. Here you see..
 • མཚོ་སྔོན་མེད་གི་ད་འདི།
  mtsho sngon med gi da 'di/
  Qinghai is not so big...
 • འདི་པད་མ་རྫོང་ཞིག་ཟེར་གོ་ནོ་འདི་མགོ་ལོག་གི་ས་ཆ་ཟིག་ཡིན་ནི་རེད་ཟེར་གོ་༼ཟེར་སོང༽ཐ།
  'di ban ma (pad ma rdzong zhig)zer go no 'di mgo log gi sa cha zig yin ni red zer go (zer song)tha/
  This place called Wanma County belongs to Golok doesn't it?
 • རེད། མགོ་ལོག་པདྨ་ཞན་༼རྫོང༽ཟེར་རྒྱུ་ཟིག་ཡོད་གི་མོ།
  red/_mgo log pad+ma zhan (rdzong)zer rgyu zig yod gi mo/
  Yes, there is a place called Pema County in Golok.
 • འོ་ལེ། འདི་མགོ་ལོག་རེད་ཟེར་གོ་གི
  'o le/_'di mgo log red zer go gi
  Yes, and I heard that it is Golok.
 • ཡོད་གོ་གི
  yod go gi
  Yes, it is.
 • མགོ་ལོག་འདི་བྱུང་ནས༼སྔོན་མ་ནས༽་འབྲོག་བ་ཁོ་ཏོགས་༼ཤ་སྟག་ཞིག༽ཟིག་་་་
  mgo log 'di byung nas(sngon ma nas) 'brog ba kho togs (sha stag zhig)zig
  This Golok is totally nomadic isn't it?
 • འདེ་༼དེར༽ཁྱོད་སོང་མྱོང་མེད་ནས།
  'de (der)khyod song myong med nas/
  You haven't been there?
 • ང་བ་གི་༼གཏན་ནས༽མགོ་ལོག་ས་ཆ་སོང་མྱོང་མེད།
  nga ba gi (gtan nas)mgo log sa cha song myong med/
  I haven't been to Golok areas at all.
 • མགོ་ལོག་ས་ཅ་འིན།
  mgo log sa ca 'in/
  Golok area?
 • འུམ།
  'um/
  Yes.
 • འོ།
  'o/
  Oh....
 • མཚོ་སྔོན་བཟོ་གི་༼ནས༽ཧ་ར་༼ཕར༽སྐུ་འབུམ་བཟོ༼དང༽། ཡ་་་་དི་གི་༼དེ་ནས༽བྱ་ཁྱུང་བཟོ༼དང༽། འོ་ངྷི༔ཚ་བཟོ༼དང༽།
  mtsho sngon bzo gi (nas)ha ra (phar)sku 'bum bzo(dang)/_ya di gi (de nas)bya khyung bzo(dang)/_'o ng+hi:tsha bzo(dang)/
  In Qinghai I have been to some places such as Kumbum, Shachung and Ditsa...
 • འོ།
  'o/
  Oh..
 • དི་གི་༼དེ་ནས༽དགོན་ལུང་བཟོ༼དང༽།
  di gi (de nas)dgon lung bzo(dang)/
  Then to Gonlung...
 • འོ་ལེ། མཚོ་སྔོན་འདི་ན་ཆི་ཟིག་ཟེར་དགོ་ནི་རེད་་འུ་ཚོའི་་་
  'o le/_mtsho sngon 'di na chi zig zer dgo ni red 'u tsho'i
  Yes, I heard that in Qinghai there are.........
 • བྱང་གི་དགོན་ཆེན་བཞི་ཡོད་གི 
  byang gi dgon chen bzhi yod gi_
  There are 4 big northern monasteries.
 • བྱང་གི་དགོན་ཆེན་བཞི་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་གི་མོ།
  byang gi dgon chen bzhi yod ni red zer gi mo/
  I heard there are 4 big monasteries.
 • ཡོད་ནི་རེད། 
  yod ni red/_
  There is.
 • ཟེར་གི དི་རེད༼དེ་རེད༽ང་མཇལ་གི་སོང་མྱོང་མེད། མཇལ་གི་སོང་ཉུང་མེད། ཞེ་ཀི་་་
  zer gi_di red(de red)nga mjal gi song myong med/_mjal gi song nyung med/_zhe ki
  They say that. Actually I haven't been there.
 • བྱང་གི་མགོན་ཆེན་བཞི་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་གི་མོ།
  byang gi mgon chen bzhi yod ni red zer gi mo/
  Yes, people said there are 4 big monasteries.
 • ཞེ་གི་འུ་ཆོའོ་བོད་གི་༼ངོ་མས་འུ་ཚོའི་བོད་ཀྱི༽གནས་རྩ་ཆེན་ཟིག་གི་བཞི་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་གི 
  zhe gi 'u cho'o bod gi (ngo mas 'u tsho'i bod kyi)gnas rtsa chen zig gi bzhi yod ni red zer gi_
  Actually people said that there are 4 famous Tibetan monasteries there.
 • འོ་ཡ། ད་དགོན་ཆེན་བཞི་བཟོ་འདྲ་རྒྱུ་ན་ད༼བཤད་རྒྱུ་ན༽་་་་དགོན་ལུང་ཟེར་གོ་ནོ་དི་་་་ཧ་ར་༼ཕར༽ཧོར་གི་ས་ཆ་ཟིག་ཡིན་ཟླ་་གི་མོ།  
  'o ya/_da dgon chen bzhi bzo 'dra rgyu na da(bshad rgyu na) dgon lung zer go no di ha ra (phar)hor gi sa cha zig yin zla gi mo/__
  Yes, 4 big monasteries. I heard that the one called Gonlung belongs to the Hor area.
 • འུམ།
  'um/
  Yes.
 • ད།
  da/
  Then...
 • དི་ཡིན་ན་༼དེ་ན༽འུ་ཆོའི༼འུ་ཚོའི༽ཨོ་་་འོ་ན་་་དགོན་་་་་དིས༼འདི༽དགོན་ཆེན་བཞི་བོ་ནང་ན་བླ་བྲང་་་་འུ་ཆོའོ༼འུ་ཚོའི༽་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་དགོན་པ་འདི་ཡོད་ནི་ཨེ་རེད།
  di yin na (de na)'u cho'i('u tsho'i)o 'o na dgon dis('di)dgon chen bzhi bo nang na bla brang 'u cho'o('u tsho'i) bla brang bkra shis dgon pa 'di yod ni e red/
  So, is our Labrang Tashi Monastery included in these 4 monasteries?
 • ཡོད་ནི་མ་རེད། 
  yod ni ma red/_
  It is not.
 • འོ།
  'o/
  Oh...
 • བླ་བྲང་ར་སྐུ་འབུམ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ནི་མ་རེད།
  bla brang ra sku 'bum gnyis ka yod ni ma red/
  Labrang and Kumbum monasteries are not included.
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
  Thats true, thats true.
 • འདི་མུ་གེ་གི་༼མར་གྱི༽བྲག་བྱ་ཁྱུང་ཟེར་གོ་ནོ་དི་ར༼དེ་དང༽། དི་གི་༼དེ་ནས༽ཆུ་བཟང་ར༼དང༽།
  'di mu ge gi (mar gyi)brag bya khyung zer go no di ra(de dang)/_di gi (de nas)chu bzang ra(dang)/
  Like Drak Shachung and Chuzang......
 • འོ།
  'o/
  Oh..
 • འོ། དི་གི་ད་༼དེ་ནས༽དགོན་ལུང་ར༼དང༽། 
  'o/_di gi da (de nas)dgon lung ra(dang)/_
  Yes...and Gonlung....
 • འོ།
  'o/
  Oh...
 • དི་གི་༼དེ་ནས༽ངྷི༔ཚ་རྩིས་གོ་གི་མོ༼བརྩིས་ཀྱིན་ཡོད༽།
  di gi (de nas)ng+hi:tsha rtsis go gi mo(brtsis kyin yod)/
  And Ditsa are included.
 • འོ།
  'o/
  Oh...
 • བྱང་གི་དགོན་ཆེན་བཞི་བོ་དེ་ཡིན་ནི་རེད།
  byang gi dgon chen bzhi bo de yin ni red/
  These are called the 4 big northern monasteries.
 • ས་ཆ་བྱུང་མཚོ་སྔོན་ན་ཡོད་ནི་རེད་ཟེར་གི་ཡ།
  sa cha byung mtsho sngon na yod ni red zer gi ya/
  I heard these places are basically in Qinghai.
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
  Thats true, thats true.
 • འོ། བདེན་གི་བདེན་གི་བདེན་གི
  'o/_bden gi bden gi bden gi
  Oh...That's true, that's true.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes...
 • བདེན་གི
  bden gi
  That's true...
 • དི་ཡིན་ན་༼དེ་ཡིན་ན༽དི་ཟིག་གི་༼དེ་ནས༽ཡར་ར་སོང་ན་རྡོ་གོང་མ་ཟེར་གོ་ནོ་འདི་རིགས་འདི་༼འདི་དག༽ཧ་ནེ་འོ་༼ཚང་མ༽མཚོ་སྔོན་གི་ས་ཆ་དག་དག་ཡིན་དགོ་གི༼ཡིན་དགོས༽ འདི་ན་འབྲོག་བ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་ཡིན་ན།  
  di yin na (de yin na)di zig gi (de nas)yar ra song na rdo gong ma zer go no 'di rigs 'di ('di dag)ha ne 'o (tshang ma)mtsho sngon gi sa cha dag dag yin dgo gi(yin dgos)_'di na 'brog ba yin rgyu red yin na/__
  And aslo the place here called Do Kong Ma also belonged to the Qinghai area. It should be a nomadic area, isn't it?
 • མཚོ་སྔོན་འདི་འབྲོག་བ་ཡིན་དགོ་གི་མོ།  
  mtsho sngon 'di 'brog ba yin dgo gi mo/__
  Qinghai is a fully nomadic area.
 • ཨེ།
  e/
  Is it?
 • མཚོ་སྔོན་འདི་འབྲོག་བ་ཡིན་དགོ་གི་་་་་ད་འུ་ཆོའོ་༼འུ་ཚོ༽འུན་་་རང་གེ་ཡུལ་གི་༼རང་ཡུལ༽ཡར་ར་ཡོང་དུས་ཐད་ཚོ་ཅིག་༼ཡོང་པའི་སྐབས༽ལམ་ཁ་གི་ཐུག་ཐུག་གཉིས་ཀ་༼འཕྲད་པ་ཡོངས་ལ༽ཧོན་གི་ད་མང་ཆེ་ཤོས་དི་༼དེ༽འབྲོག་བ་ཡིད་ལྡད་ཡོད་ཀ༼བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད༽  
  mtsho sngon 'di 'brog ba yin dgo gi da 'u cho'o ('u tsho)'un rang ge yul gi (rang yul)yar ra yong dus thad tsho cig (yong pa'i skabs)lam kha gi thug thug gnyis ka ('phrad pa yongs la)hon gi da mang che shos di (de)'brog ba yid ldad yod ka(byas nas bsdad yod)__
  Qinghai is a nomad area....When we come down from our home, on the way we can see that most of the people who live there are all nomads.
 • འབྲོག་བ་ཡིད་ལྡད་ཡོད་གི
  'brog ba yid ldad yod gi
  They are all nomads.
 • འབྲོག་བ་ཡིད་ལྡད་ཡོད་ཀ
  'brog ba yid ldad yod ka
  So they are nomads.
 • མཚོ་སྔོན་པོའི་མཐའ་ཁ་༼མཐའ་འཁོར༽གཡས་གཡོན་དི་འབྲོག་བ་ཡིད་ལྡད་ཡོད་གི་མོ།
  mtsho sngon po'i mtha' kha (mtha' 'khor)g.yas g.yon di 'brog ba yid ldad yod gi mo/
  Around, on the left and right side of Kokonor Lake they are all nomads.
 • མཚོ་སྔོན་མཐའ་སྐོར་དི་༼དེ༽ཁ་ཚང་འོ་༼ཚང་མ༽ཁིར་སྒེར་༼དེ༽འབྲོག་བ་ཡིད་བྱེད་ན་ར
  mtsho sngon mtha' skor di (de)kha tshang 'o (tshang ma)khir sger (de)'brog ba yid byed na ra
  Around the entire Kokonor Lake is all nomads area.
 • དི་ཡིད་ལྡད་ཡོད་གི
  di yid ldad yod gi
  That's it....
 • འོ་ལེ།
  'o le/
  yes...
 • དི་མིན་གི་ད༼དེ་མིན༽་ཅིག་་་་བྱུང་གི་་ད་འབྲོག་བའི་ནང་ང་ཧ་ར་༼ཕར་ཞུགས་དང་ནི༽སྙིག་བཏང་ནི་ར་དི་མོ་མེད་གི
  di min gi da(de min) cig byung gi da 'brog ba'i nang nga ha ra (phar zhugs dang ni)snyig btang ni ra di mo med gi
  Except that there is no other place to see......
 • བདེན་གི
  bden gi
  that's true...