Skip to main content Skip to search
06 Sep 2018
14 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

Tsampa from Ketokha village in Bongo Gewog (county) in Chukha district, speaks on how the ritual called 'Lhasol' came into existence in his village and the changes made while performing this ritual. He says that the first master to present the ritual was originally from the Thimphu Pangrizampa monastery. He was an attendant of Zhabdrung who later came to Chukha district and was sponsored by the aristocratic Jangtsap family from Damji village. After the master's death, several other masters replaced him and since Tsampa's great grandfather was from that village (Damji), he was the one to introduce the ritual in his own village (Ketokha). It is said that the ritual was based on the practice of Bonism (a Tibetan pre-Buddhist naturalistic religion), they had to sacrifice many animals during the auspicious days such as the 15th day of specific months. Later a lama called Pagap Lam Tshering Dorji stopped the practice as killing is completely in breach of the religious laws. Since 1998 the ritual is performed by offering cheese.

 

༉  ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ སྐྱེས་ཏོག་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་མཚམས་པ་གིས་ ལྷ་གསོལ་ཆོ་ག་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག་དང་ འདི་གི་འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་འདུག ཁོ་གིས་བཤད་མི་ནང་ ཆོ་ག་འགོ་དང་པ་འབག་འོང་མི་སློབ་དཔོན་འདི་ ཐིམ་ཕུག་པང་རི་ཟམ་པ་ལས་ཨིནམ་ད་ ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱག་ཞུ་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ ཁོ་ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་འོང་ཞིནམ་ལས་ དམ་སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ དཔོན་ལས་བརྒྱུད་པའི་བཟའ་ཚང་བྱང་ཚབ་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་འབད་དེ་གྲོགས་རམ་མཛད་ནུག ཁོ་གི་ཨ་རྒས་འདི་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་འབདཝ་ལས་ ཆོ་ག་འདི་ཁོ་གིས་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག ཤུལ་ལས་ཁོ་གཤགས་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔོན་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ ཁོའི་ཚབ་སྦེ་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ ཆོ་ག་འདི་ བོན་གནས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འགོ་བཙུགས་ཅི་ ཟེར་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ཁོང་ཚུ་གིས་ རྩ་ཆེ་བའི་ཉིནམ་ ཚེས་བཅོ་ལྔ་བཟུམ་གྱི་དུས་བཟང་ཚུ་ནང་ སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་སྲོག་གཅད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་སྤ་སྒར་བླམ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་གིས་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅད་འབད་ནི་འདི་ ཆོས་དང་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བ་ཅིག་ཨིན་མས་མནོ་སྟེ་ སེམས་ཅན་གསད་ནི་གི་སྲོལ་འདི་བཀག་བཞག་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལས་ ཆོ་གའི་སྐབས་ལུ་དར་ཚིལ་ལ་སོགས་པ་དཀར་ཟས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཕུལ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མཚམས་པ་
  ད་ང་བཅས་ཀྱིས་མ་པ་ འ་ནི་ལྷ་འདི་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བསྐྱེལ་དགོ་པ་ཅིན་གནམ་མེད་ས་མེད་མཐའ་རིང་འདྲག་ཨིན་མ་པ་ ད་དེ་སྦེ་སླབ་དགོ་པ་ཅིན་སླབ་འདི་ཡང་མི་ཚར་བས་ལགས། It has long story about the origin of the Lhasol and it will take time to narrate it.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་སྔོན་མོ་ ང་བཅས་ན་ལུ་འ་ནི་གིས་མོན་པའི་གི་གཡུས་ སྟེ་ད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་འགེགས་ཤུགས་ཆེ་བའི་བསྒང་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྟེ་ཡར་ལྷ་གིས་དཔའ་བོ་དང་ སྟེ་ཁོ་ག་ལས་འབྱུང་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ཏེ་ཡར་སྤང་རི་ཟམ་པ་ སྟེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྱོན་པའི་སྐབས་འདི་ལུ་སྟེ་ཡར་ལས་མར་ཕྱག་ཞུ་འོང་པའི་གིས་སྟེ་ དགེ་གཉེན་དགེ་གཉེན་ཁོ་རང་ The culture of performing lhasol was firstly originated during the time when the deities and the spirits were prominent in the country. Gengyen the guardian deity accompanied Zhabdrung reached Bhutan.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་དགེ་གཉེན་གྱི་འོག་ལས་ སྟེ་ད་རུང་དགེ་གཉེན་་ཁོ་རང་ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ དགེ་གཉེན་གྱི་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་གི་ཕྱག་ཞུ་མི་ སྟེ་ཁོ་དཔའ་བོ་བཙན་ལྔ་ བཙན་ལྔ་འདུག་ལགས། བཙན་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་སྟེ་དཔའ་བོ་ གཅིག་དཀར་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ཟེར་ དཀར་སྦྱིས་དཔའ་བོའི་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ Beside Gengyen there were five Pawo with him serving Zhabdrung. Among them Kabji Paw was one of it.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་འ་ནི་འདི་སྟེ་མར་གྱི་སྟེ་སྤང་རི་ཟམ་པ་ ལྷོད་དེ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་འགེགས་འདི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ དགེ་གཉེན་ཁོ་རང་ཡང་ མི་གི་གཟུགས་འགྱུར་པར་ནི་མེདཔ་པའི་གི་དམ་བཅའ་གནང་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ དེ་ལས་ཁོང་བཙན་ལྔཔ་འདི་ཡང་ རང་རང་སར་ས་ཕྱོགས་སུ་ ཕྱོགས་ཕྱོགས་ ལུ་རྒྱབ་ཤུགས་བརྐྱབ་དགོཔ་འབད་ Gengyen was sudued and made protector deity when Zhabdrung was subdueing all the deities in the country. The five Pawos went to different directions separately.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་འབྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གིས་འབད་ དེ་ལས་ཁོ་ལུ་ཡང་སྟེ་ དེ་ལས་དེ་བསྒང་ལས་ཁོ་སྡོད་སའི་སྒོ་འཚོལ་སྟེ་གིས་ ཁོ་རང་ཁོ་རང་འཚོལ་ཏེ་གིས་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་འགེགས་ཚུ་དར་ཁྱབ་གནམ་མེད་ས་མེད་འགྱོ་སྡོད་ནུག་པ་ ཁོ་ཡང་སྟེ་སྔོན་ཤེས་མཁན་འབད་ནི་འདི་གིས་སྟེ་ ཁོ་ཡང་ཡར་ལས་མར་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་རང་འཚོལ་འདི་གིས་འབད་དེ་ ཁོ་གིས་སྟེ་ལུང་བསྟན་ཅིག་ག་ལུ་བབས་འོང་ག་ དུས་ཚོད་ག་བཟུམ་ཅིག་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོདཔ་འོང་ལུང་བསྟན་བབས་ཚུགས་ག་ཟེར་ འབྱོནམ་ད་ལུ། ག་སྟེ་ལས་འབྱོན་ནུག་ག་ཟེར་བ་ཅིན། When deities were prominent in the country. The Paw through his supernatural power and went in search of his destination.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་ཡར་ལས་འཕྲང་འཕྲང་སྟེ་ སྟེ་ཡར་ལས་མར་བྱི་ལི་ལ་བརྒལ་སྟེ་གི་འབད་ ཕར་སྤུ་ན་ཁར་བརྐྱབ་སེང་ནུག། Finally he went to Punakha crossing the place called Bjili Gang.