Skip to main content Skip to search
17 Feb 2017
4 min
Video Overview
Creators: 
Rinchen Dorji, Khandu, Sonam Chophel
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་ རྡོགཔ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་འབངས་གུས་ཟེར་ ཏེ་ དཔོན་སློབ་འབངས་གུས་ཟེར་མི་འདི་ འཁྲུངས་གཡུས་འདི་ཕར་བ་ཇོ་ལས་ཨིན་མས། ད་ འ་ནཱི་དཔོན་སློབ་འབངས་གུས་ཟེར་མི་འདི་ ཏེ་ ང་བཅས་རྣ་བརྒྱུད་ཨིན་ རྣ་བརྒྱུད་གོ་ཡི་ ད་ འདི་གི་འོག་ལས་ ཏེ་ ཀ་ཀྲ་ཟེར་ ཏེ་ འ་ནཱི་ཀ་ཀྲ་ཟེར་མི་འདི་ ཏེ་ ཕར་ཤར་སྦྱེ་ན་ལས་ཨིན་མས་ ཤར་སྦྱེ་ན་ལས་ ཏེ་ སྦྱེ་ན་ཟེར་མེན་ [བེར་ན་?]ཟེར་སླབ་ཨིན།
  Dobji poenlop Bangay was from Bajo. after that poenlop Kata which was from shar Bjena its also called as Bena.
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  ཏེ་ རོགས་ ཕར་གྱི་འདི་ བེར་ན་གཙོ་བོ་བཏོན་ནི་འདི་གིས་ ད་ འ་ནཱི་ ཤར་སྦྱེ་ན་ལས་ སྦྱེ་ན་ཀ་ཀྲ་གིས་ ཏེ་ དཔོན་སློབ་མཛད་དེ་གིས་བཞུགས་ དཔོན་སློབ་དགོངསམ་ཞུ་འབད་སྦེ་བཞུགསཔ་ད་ ང་བཅས་ ཏེ་ ཡམ་ཡ་ཅིག་ཤེས་པས། ཏེ་ འ་ནཱི་ དཔོན་སློབ་ཀ་ཀྲ་གི་སྲས་དང་སྲསམོ་ཚུ་ ད་རེས་ཡང་ཡོད།
  it is because they mostly depend on Bena (type of wheat) this days also there is linaege prince and princess.
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་
  ད་ འ་ནཱི་ ཀ་ཀྲ་གི་འོག་ལས་ ཏེ་ དབང་འདུས་ཟེར་ སྦྱིས་པའི་(འཇིགས་མེད་ནང་)དབང་འདུས་ཟེར་ ཏེ་ ནཱ་ ཝང་འཇིགས་མེད་ནང་ལས་ ཏེ་ འ་ནཱ་ དཔོན་སློབ་འདི་ ཏེ་ ཀ་ཀྲ་དང་ འཇིགས་མེད་དབང་འདུས་ དབང་འདུས་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་ དཔོན་སློབ་བསྡུ་ཆི་ཡི། ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་དཔོན་སློབ་མེད། ད་ འ་ནཱི་གུ་ཚུན་ཚོད་ ཏེ་ དཔོན་སློབ་འབངས་གུས་ཀྱིས་གཅིག་ སྦྱེ་ན་ཀ་ཀྲ་གི་གཉིས་ འཇིགས་མེད་དབང་འདུས་ཀྱི་གསུམ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཏེ་ ཤེས་པས་ལགས།
  after Kata, poenlop Jemi wangdue who was from Jemina. so from there the name of poenlop has deminish and no such rule of poenlop. so the three poenlop poenlop Bangay, Kata and Jemi wangdue are known to us.
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ་གིས་ ཏེ་ ཁྲལ་འདི་ ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བྱཱར་ཟླ་དྲུག་གི་ཁྲལ་འདི་ ཏེ་ ང་བཅས་ནཱ་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་ ད་ འ་ནཱི་ ནུབ་རི་དོན་ལུ་གཅིག་ ཚུར་ དེ་ལས་ མར་ལས་སར་ལུས་ ཡར་བཅད་ འ་ནཱི་གི་ ཏེ་ད་ བྱཱར་ཟླ་དྲུག་དང་དགུན་ཟླ་དྲུག་ཟེར་ རྩིས་ ཏེ་ སོ་སོ་སྦེ་ ཕྱེ་སྟེ་ཡར་ཉོ་འོང་ལགས། དགུན་ཟླ་དྲུགཔོ་འདི་རོགས་མར་ མཐའ་མཚམས་གུ་ཕོགཔ་ཨིན། དགེ་ལེགསཔ་ ནག་རྒྱ་གཉིས་ འ་ནཱི་གི་རྩིས་ཕུལ་དགོ
  about the taxes till the end of six mounth summer it is the responsible of Dogar gewog (Nubri till Sarlue) and winter six mounth was the responsible of Thatsam (Gylagp and naja)
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  ཏེ་ བྱཱར་ཟླ་དྲུགཔོ་འདི་ ཏེ་ དེ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་ནཱ་ལས་མར་ལུ་ ཏེ་ དང་པ་རང་ བར་ཚིགསཔ་ཟེར་ འཇལ་སྲོལ་འདུག ད་ འ་ནཱི་བར་ཚིགས་པའི་གིས་ ཏེ་ དེ་ལས་ཏེ་ མར་གི་ཤ་གི་(མར་འཇལ་ཤ་འཇལ་) ཟེར་ ཏེ་ མར་འདི་ཡང་ རང་རང་ས་གི་ཁྲལ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཏེ་ རྩ་བོ་གཅིག་ན་ལས་ མར་སྲང་ ཁལ་དྲུག་འཇལ་དགོ་མི་ ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ལས་ སྲང་ཁལ་གཅིག་འཇལ་དགོ་མི་ ལ་ལུ་གཅིག་ལས་ ལོ་འཁོར་གཅིག་ལུ་ ཏེ་ སྲང་ བཅོ་ལྔ་འཇལ་དགོ་མི་ ཏེ་ སྲང་འདི་ ད་ ད་རེས་ཀྱི་སྲང་འདི་མེན།
  now the summer six mounth, there is a group of people who is responsible for the texas such as they have to give meat and butter. about the butter some of them give six balance of butter. some they give twenty balance of butter and some fifteen balance of butter. when it comes to balance it is olden balance.
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  ཏེ་ འདི་བསྒང་ ད་ རོགས་ སྤ་རོ་པའི་ཁ་ཐུག་ནང་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ཏེ་ སྤ་སྲང་ཟེར་ཡོད་ ཏེ་ འ་ནཱི་སྤ་སྲང་འདི་འཇལཝ་ད་ལུ་ ཏེ་ ད་རེས་ཀྱི་འཇལ་སའི་ཁ་ལུ་གི་ སྲང་ ཏེ་ བཅུ་བདུན་གྱིས་ སྤ་སྲང་གི་སྲང་བཅོ་ལྔ་ལས་འགལ་མེད་ སྲང་གསུམ་གྱི་ལིའུ་འ་ནཱི་སྦེ་ཆགསཔ་ཨིན་མས། ད་ འ་ནཱི་ ཤ་གི་མར་གི་(ཤ་འཇལ་མར་འཇལ་)འདི་ ང་བཅས་ནཱ་ལས་མར་འཇལཝ་མས། ཏེ་ དེ་ལསན་ ཏེ་ ནཱ་ལས་མར་ཁྲལ་འདི་ དེ་ལས་ ཀར་ ཀར་ནག་གཉིས་འཇལ་དགོ་ མར་བླུགས་དགོ་པས།
  so at that time, being a Parop they have a balance called "PASANG". While balancing on "PASANG", there was a gap between three balance. If it was seventeen on new balance it will appear fiveteen on "PASANG". they balance meat and butter but here they balance butter. Then they have to balance butter tax and also they have to balance wheat and barley down there.
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  ཏེ་ དེ་ལསན་ ཟླཝ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་ ཏེ་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་ ད་ འ་ནཱི་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་གི་ ཏེ་ ཕགཔ་ཟེར་དང་ཕུ་ ད་ འ་ནཱི་ཕགཔ་འདི་ ད་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་ལུ་ ཏེ་ མར་ལས་ རྡོགཔ་སྦྱིས་རྫོང་ནང་ལས་ ཕག་འཁོར་དྲུག་ ཏེ་ ད་ ས་གོ་ ད་ འ་ནཱ་རྡོགཔ་སྦྱིས་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ལས་ ལོ་གཅིག་ལུ་ རྡོགཔ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་འདི་གིས་ཡར་ སྤ་རོ་རྫོང་ནང་ལུ་ ཕག་འཁོར་(ཕག་རོ་)དྲུག་དྲུག་ཕུལ་དགོ་ལགས།
  In second month, during Paro Tshechu [fastival] the Dobji Penlop has to give six dead pig.
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  ཕག་འཁོར་(ཕག་རོ་)དྲུགཔ་འདི་ ཏེ་ ཚེས་བཅུ་ཕགཔ་ཟེར་བའི་བསྒང་ལས་ ད་ འ་ནཱི་དང་པ་རང་ [ཕག་ཟིམ་?]འདི་གིས་ཕགཔ་གསོ་དགོ་ ཏེ་ ཕགཔ་འདི་ ཏེ་ དཀརཔ་འདི་ ཏེ་ སྦོམ་འདི་སོར་གསུམ་ འདི་གི་འོག་ལས་ཏེ་ སོར་གཉིས་གཉིས་ལྷགཔ་རེ་ལྷགཔ་རེ་སྦེ་ ད་ འ་ནཱི་ཕགཔ་འདི་བསད་སྦེ་ཚརཝ་ཅིག་ ད་ འ་ནཱི་གི་བྱང་འདི་ལྷོག་(བྱང་ཁོག་ལྷོག་) ནང་ན་གི་འདི་བཏོན་ ད་ འ་ནཱི་ ཚེས་བཅུ་ཕགཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་བསྒང་ལས་ འ་ནཱི་ གཟུགས་འཕྱལ་ནི་མིན་ནུག
  The six dead body of pig as Tshechu's pig. firstly, the "Phagzim" [preson who looks after a pig] have to nurture a pig. So, when they cut the meat the white part has to appear three inches if not, two inches. When the pig was killed, they have to pill out the chest and take out all the intestine. When it was Tshechu's pig, they don't tear the body.
 • བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ Lam Ugyen Dorji
  མགུ་ཏོ་བཏོག་ནི་མིན་འདུག ཕགཔ་གི་ཧྲིམ་ ཕག་མགོ་ཧྲིལམོ་སྦེ་རང་ཡར་ ཏེ་ འགྱོ་དགོ་པས་ ཏེ་ ད་ འ་ནཱི་ང་བཅས་ཀྱི་ནཱ་ ཏེ་ རྡོགཔ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་ལས་ ད་རུང་ ཡར་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ན་ འགྱོ་དགོ་པས་ལགས། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ཕར་ སྤ་རོ་ཚེས་བཅུ་གི་ ཏེ་ རོགས་ ཀུན་འཆམ་གནང་མི་འདི་ཚུ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་འདི་ཚུ་ འ་ནཱི་ཚུ་གི་ ཏེ་ ཞལ་ལག་སྦེ་ འ་ནཱི་གནངམ་ཨིན་མས་ལགས།། །།
  They don't cut the head, the Dobji Penlop has to take whole body of the pig and had to give Paro Penlop. Then, Paro Penlop gave as a branch to all the maask dancers during the Tshechu.