Skip to main content Skip to search
15 Feb 2017
8 min 37 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk, Penchela, Karma

A group of women from Trongsa Dzongkhag including few classical singer from different regions came for a symposium at the capitial city and recorded this unique and beautiful Zhem song with background singers. The song was composed with overwhelming lyrics that describes about the historical Trongsa Choetsey Dzong. According to the verses of the song, the Dzong was compared with the paradise built at the top of stable rock and the base of the rock was entrusted to the lake. The Dzong was also compared with the thousand doors of auspiciousness (Tashi Gomang) that was the residence of thousand Buddhas. Thus, the lyrics prayers for  prosperous and auspiciousness in the Dzong.

ཐིམ་ཕུ་ལུ་ མཁས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ ཀྲོང་གསར་ལས་ ཨམ་སྲུ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གཞསམོ་འདི་ རྒྱབ་སྐད་འཐེན་མི་དང་ཅིག་ཁར་ སྒྲ་གཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞས་འདི་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་རྩེ་རྫོང་གིས་ རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་རྩམ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞསཚིག་ནང་ལུ་ རྫོང་འདི་ ལྷ་ཡུལ་ཞིང་ཁམས་ལུ་ དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་འདི་ སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་གདན་ས་ བཀྲ་ཤིས་མགོ་མང་ལུ་ཡང་ དཔེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ གླུ་གཞས་འདི་གིས་ རྫོང་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ནི་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྨོན་ཚིག་ཞུཝ་ཨིན་མས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  ཡ་ཡ་སྟེང་ཡུལ་ལས་གནས་ཀྱི་ཞིང་ལུ་ཡ། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  རྫོང་དཀར་པོའི་ཡ་ཆོས་བརྩེགས་བཞེངས་ས་ལུ་ཡ། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  ཡ་དམག་དཔོན་གྱིས་དམག་བཏང་ས་ལུ། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  མར་རྫོང་མཇུག་ཡ་བྲག་ལུ་གཏད་ས་ལུ་ཡ། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  ཡ་བྲག་མཇུག་མཚོ་ལུ་གཏམས་ས་ལུ་ཡ། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  མཚོ་ཡང་ཡ་མནྜལ་ཕུལ་ས་ལུ་ཡ། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  ཕྱི་མཇལ་ཚེ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མས། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  སྣང་ས་གི་ཡ་སྟོང་གི་ཕོ་བྲང་མས་ཡ། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  ད་རྫོང་ཆེན་དེ་ལུ་བཀྲ་ཤིས་པས། །
 • ཨམ་གླེ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
  ཡ་རྫོང་ཆེན་ཡ་དེ་ལུ་གཡང་ཆགས་པས་ཡ།། །།