Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 20 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བློ་བཟང་ལགས
  རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕྱག་ཕེབས་གནང་བྱུང་།
  rdo rje lags phyag phebs gnang byung /
  Dorje, welcome.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལགས་ཡོད། སྐུ་དཀྱིལ་གསལ་དྭངས།
  lags yod/_sku dkyil gsal dwangs/
  Thanks, how are you?
 • བློ་བཟང་ལགས
  ཁོང་ཚོ་ག་ནས་ཕེབས་པ་རེད།
  khong tsho ga nas phebs pa red/
  Where are they from?
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁོང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི་འདྲ་ནས་ཕེབས་པ་རེད།
  khong tsho rgyal khab 'dra mi 'dra nas phebs pa red/
  They are from various countries.
 • བློ་བཟང་ལགས
  རྡོ་རྗེ་ལགས། ཁོང་ག་ནས་རེད། 
  rdo rje lags/_khong ga nas red/_
  Tell me, Dorje, where's he from?
 • བློ་བཟང་ལགས
  དབྱིན་ཇི་ནས་རེད་པས།
  dbyin ji nas red pas/
  Is he from England?
 • བློ་བཟང་ལགས
  མ་རེད། ཁོང་ཨ་མེ་རི་༼ཀ་༽ནས་རེད།
  ma red/_khong a me ri (ka )nas red/
  No, he's from America.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད།
  khyed rang gi mtshan la ga re zhu gi yod/
  What's your name?
 • ལྗོངས
  ངའི་མིང་ལ་འཇོ་འོན་ཟེར་གྱི་ཡོད།
  nga'i ming la 'jo'on zer gyi yod/
  My name's John.
 • བློ་བཟང་ལགས
  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ངའི་མིང་ལ་བློ་བཟང་ཟེར་གྱི་ཡོད།
  bkra shis bde legs/_nga'i ming la blo bzang zer gyi yod/
  How do you do, my name's Lobsang.
 • བློ་བཟང་ལགས
  ཁོང་ཚོ་ག་ནས་ཡིན་ན།
  khong tsho ga nas yin na/
  And where are they from?
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁོང་ཚོ་ཕ་རན་སི་ནས་རེད།
  khong tsho pha ran si nas red/
  They're from France.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཚན་ལ་མ་རི་་་མ་རི་དང་ཀ་རོ་ལིན་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།
  mtshan la ma ri ma ri dang ka ro lin zhu gi yod red/
  And their names are Marie and Caroline.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁོང་གཉིས་ཉི་ཧོང་ནས་རེད།
  khong gnyis nyi hong nas red/
  Those two are from Japan.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཚན་ལ་ཡུ་ཀོ་དང་མ་ཏོ་ཀོ་་་མ་ཀོ་ཏོ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།
  mtshan la yu ko dang ma to ko ma ko to zhu gi yod red/
  And their names are Yuko and Makoto.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁོང་འཇར་མན་ནས་རེད། མཚན་ལ་ཧན་སི།
  khong 'jar man nas red/_mtshan la han si/
  He is from Germany. his name is Hans.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁོང་རྒྱ་མི་རེད་ཧོང་ཀོང་ནས་་་ཕེབས་པ་རེད།
  khong rgya mi red hong kong nas phebs pa red/
  He's Chinese. He comes from Hong Kong,
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཚན་ལ་ཝང་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།
  mtshan la wang zhu gi yod red/
  and his name is Wang.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་ཚོ་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནས་རེད།
  de tsho bal yul dang rgya gar nas red/
  They are from India and Nepal.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཚན་ལ་ར་མེ་ཤེ་དང་སུ་ནི་ཏ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།
  mtshan la ra me she dang su ni ta zhu gi yod red/
  Their names are Ramesh and Sunita.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁོང་ཚོ་འབྲུག་ཡུལ་དང་སོག་ཡུལ་ནས་རེད།
  khong tsho 'brug yul dang sog yul nas red/
  They are from Bhutan and Mongolia.
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁོང་ཚོར་བོད་པའི་་་མིང་ཡོད་རེད།
  khong tshor bod pa'i ming yod red/
  They have Tibetan names:
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཚན་ལ་ལྷག་པ་སྐྱབ་དང་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།
  mtshan la lhag pa skyab dang ngag dbang rdo rje zhu gi yod red/
  Their names are Lhakpa Gyap and Ngawang Dorje.
 • བློ་བཟང་ལགས
  ཁོང་ཚོ་བོད་ལ་ཉི་མ་ག་ཚད་བཞུགས་ཀྱི་རེད།
  khong tsho bod la nyi ma ga tshad bzhugs kyi red/
  How many days will they stay in Tibet?
 • རྡོ་རྗེ་ལགས
  བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙ་བཞུགས་ཀྱི་རེད།
  bdun phrag gcig tsa bzhugs kyi red/
  They will stay about a week.