Skip to main content Skip to search
14 Feb 2017
2 min 48 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk, Penchela, Karma

The offering song Dromchoe Dargi Mi Choed sang by Kinley is a Zhungdra song. He is a renouned traditional Bhutanese singer in the country and has melidious voice. This particular song was sung at Jungshina under Thimphu district, while the Royal Academy for Performing Arts was conducting workshop on the Traditional Bhutanese song among Bhutanese exparts from different parts of the country. Though the lyrics of this song is longer in song books but he had covered only few stanzas with different lyrics. The song makes offerings to the Gods and Goddess. 

ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་འཐེན་མི་གླུ་གཞས་ སྒྲོམ་ཅུང་དར་གྱིས་མི་ཆགས་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་སྒྲ་ཨིནམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ wi རང་ལུགས་ཀྱི་ ཞབས་བྲོ་འཐེན་ནི་་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་དང་ སྐད་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ འབྱུང་བཞི་ནང་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེདཔ་ལས་ འབྲུག་གི་ ཞབས་བྲོ་འཐེན་མི་ མཁས་མཆོག་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་སྦེ་ ཁྱད་རིག་་གྲོས་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་འཐེནམ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་བྲོའི་གླུ་དེབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ཚིག་མངམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་ ཁོ་གིས་ ཚིག་སོ་སོར་སྦེ་ ཚིགས་བཅད་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་འཐེན་ནི་མེདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཚུ་ལུ་ མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0