Skip to main content Skip to search
15 Feb 2017
4 min 8 sec
Audio Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk, Penchela, Karma

A prophecy predicted the great Zhabdrung Ngawang Namgyal would come to Bhutan. In 1616, he was indeed compelled to flee Tibet. Following visions in which the chief guardian deities of Bhutan offered him a home, Zhabdrung established a new base in western Bhutan. It is said that when this master came in the country, the Bhutanese people sang the zhungdra song “How Qualified Masters Gather” (Tshenden Tshogpai Tsholu) and it was sung by Choden from Trongsa district at Karma studio in Thimphu.

ལུང་བསྟན་དང་ འཁྲིལཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི་ འབྲུག་ལུང་པ་འབྱོན་འོང་ཟེར་འཐོན་ནུག སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦ལུ་ བོད་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འོང་འབྱོན་དགོཔ་འཐོན་ནུག དེ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲུང་མ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སུ་བ་ཞུ་འབད་བའི་ མཐོང་སྣང་དང་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་འགྱོ་བའི་ མཐོང་སྣང་མཐོང་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས། ཞབསདྲུང་གིས་ འབྲུག་གི་ལྷོ་ཕྱཽག་ས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གནས་ཁང་གསརཔོ་ཅིག་ཡང་ བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ནང་ལས་ ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ ཨ་ནཱི་བརྙན་འཁོར་ནང་ལུ་འཐེན་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་ ཙན་དན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གླུ་ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་ལུ་འབྱོནམ་ད་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་འཐེན་ཡི་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆོས་སྒྲོན/Choden:
  མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གླུ་བཤད་མི་དགོ།
 • ཆོས་སྒྲོན/Choden:
  མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གླུ་ལ་བཤད་དགོ་ན། །
 • ཆོས་སྒྲོན/Choden:
  དབུ་ཞྭ་གནམ་ལས་(ལ་)མ་རེག་རེག་གི་སྡོམ་པ་གཅིག །
 • ཆོས་སྒྲོན/Choden:
  ཤམ་ཐབས་ས་ལ་མ་རེག་རེག་གི་སྡོམ་པ་གཉིས། །
 • ཆོས་སྒྲོན/Choden:
  ན་བཟའ་བར་ལ་(ལས་)ན་བཟའ་བར་ལ་རླུང་དར་གེ་བ་སོ་ཟེར་ནས་(ལས་ལྷུག་དར་འཕྱར་བ་གསུམ་ཟེརཝ་ད་)ཡ་ཡ།
 • ཆོས་སྒྲོན/Choden:
  ཡར་གྱི་ཨོ་ལོས་དད་པའི་གི་མཚན་ལྡན། །
 • ཆོས་སྒྲོན/Choden:
  སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཐོབ་པ་ལགས་སོ།།ལགས་སོ་ལེགས་མོ་ཡ།། །།