Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
47 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ།
    skyid pa'i pha yul/
  • སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ་ཀོང་ཀོ་གཞུང་ལ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་རེད། ཕ་ཡུལ་ཀོང་ཀོ་གཞུང་ལ་དཀར་མ་འབྲུ་ཡི་བང་མཛོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག རྒན་རྒོན་སྐུ་ཚེ་རིང་བའོ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག གཞོན་ནུ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ། གཞོན་ནུ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
    skyid pa'i pha yul kong ko gzhung la med pa gcig kyang ma red/_pha yul kongko gzhungl dkar ma 'bru yi bang mdzod bkra shis shog_rgan rgon sku tshe ring ba'o bkra shis shog_gzhon nu bde thang yong ba'i smon 'dun zhu/_gzhon nu bde thang yong ba'i smon 'dun zhu/