Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 13 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ལགས་འོ་ན་ནང་ལ་བྱུང་ཟེར་ཡོའོ། ལགས་འོ་ན་བྱུང་ལ་ཚེ་རིང་ཡོའོ། ང་ཚོ་འདི་ལ་འཛོམས་འཛོམས་གཏན་དུ་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཡ་ལའི་ནང་ལ་བྱུང་ཟེར་ཡོའོ། ལགས་འོ་ན་ནང་ལ་བྱུང་ཟེར་ཡོའོ། ལགས་འོང་ན་བྱུང་ལ་ཚེ་རིང་ཡོའོ། ང་ཚོ་འཛོམས་པའི་མི་ལ་སྙུང་གཞི་རྒུད་ཆགས་མ་ཡོང་། ཡ་ལའི་ནང་ལ་བྱུང་ཟེར་ཡོའོ།
    lags 'o na nang la byung zer yo'o/_lags 'o na byung la tshe ring yo'o/_nga tsho 'di la 'dzoms 'dzoms gtan du 'dzoms rgyu byung na/_ya la'i nang la byung zer yo'o/_lags 'o na nang la byung zer yo'o/_lags 'ong na byung la tshe ring yo'o/_nga tsho 'dzoms pa'i mi la snyung gzhi rgud chags ma yong /_ya la'i nang la byung zer yo'o/