Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 17 sec
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གངས་སྟོད་མཐོ་པོ་སྨྱུག་མའི་འཁྲུངས་ས་ལ་ནི་མ་ལ་རེད། སེང་གེ་དཀར་མོ་ལ་ནི་སྨྱུག་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། ཆུང་ལ་གཤིབ་པའི་སྨྱུག་ལ་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར།
  gangs stod mtho po smyug ma'i 'khrungs sa la ni ma la red/_seng ge dkar mo la ni smyug ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/_chung la gshib pa'i smyug la ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/
 • བྲག་སྟོད་མཐོ་པོ་སྨྱུག་མའི་འཁྲུངས་ས་ལ་ནི་མ་ལ་རེད། ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ལ་ནི་སྨྱུག་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། ཆུང་ལ་གཤིབ་པའི་སྨྱུག་ལ་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར།
  brag stod mtho po smyug ma'i 'khrungs sa la ni ma la red/_thang dkar rgod po la ni smyug ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/_chung la gshib pa'i smyug la ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/
 • སྤང་སྟོད་མཐོ་པོ་སྨྱུག་མའི་འཁྲུངས་ས་ལ་ནི་མ་ལ་རེད། ཤྭ་བ་སྨུག་ཆུང་ལ་ནི་སྨྱུག་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། ཆུང་ལ་གཤིབ་པའི་སྨྱུག་ལ་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར།
  spang stod mtho po smyug ma'i 'khrungs sa la ni ma la red/_shwa ba smug chung la ni smyug ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/_chung la gshib pa'i smyug la ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/
 • མཚོ་སྟོད་མཐོ་པོ་སྨྱུག་མའི་འཁྲུངས་ས་ལ་ནི་མ་ལ་རེད། ཉ་ཆུང་གསེར་མིག་ལ་ནི་སྨྱུག་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། ཆུང་ལ་གཤིབ་པའི་སྨྱུག་ལ་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར།
  mtsho stod mtho po smyug ma'i 'khrungs sa la ni ma la red/_nya chung gser mig la ni smyug ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/_chung la gshib pa'i smyug la ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/
 • ལྕང་གླིང་གྲུབ་བཞི་སྨྱུག་མའི་འཁྲུངས་ས་ལ་ནི་མ་ལ་རེད། བྱིའུ་ཆུང་འཇོན་མ་ལ་ནི་སྨྱུག་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། ཆུང་ལ་གཤིབ་པའི་སྨྱུག་ལ་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར།
  lcang gling grub bzhi smyug ma'i 'khrungs sa la ni ma la red/_byi'u chung 'jon ma la ni smyug ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/_chung la gshib pa'i smyug la ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/
 • གྲོང་ར་མཐའ་བཞི་སྨྱུག་མའི་འཁྲུངས་ས་ལ་ནི་མ་ལ་རེད། ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་སྨྱུག་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། ཆུང་ལ་གཤིབ་པའི་སྨྱུག་ལ་མའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། ཨོའོ་ཡ་བྱུང།
  grong ra mtha' bzhi smyug ma'i 'khrungs sa la ni ma la red/_pho gzhon mo gzhon smyug ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/_chung la gshib pa'i smyug la ma'i gzugs kyi nang la 'khrungs yod zer/_o'o ya byung/